1Corinteni 12:13, SCC: “Şi pentru că într-un Spirit, noi toţi într-un corp am fost botezaţi, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie liberi. Şi toţi am fost adăpaţi dintr-un Spirit”.

 

Unele secte sau grupări religioase, îi „botează” pe oameni, ca și cum împlinesc un ritual fără valoare, un simbol, iar după ce îi bagă în apă, fiecare face ce vrea ulterior, sau au împlinit acest act formal, dar inima lor nu este la Domnul, unii nici nu cred tot ce învață cei care i-au “botezat”, sau nu sunt de acord cu toate interpretările grupării în care au intrat. Unii oameni ulterior se duc în altă grupare, sau în fiecare duminică unii merg să asiste la un alt serviciu religios, sau am întâlnit oameni care după ce au fost „botezați”, au mers ulterior pe calea independentă, pe calea singurătății care este de fapt împotriva adevăratei înțelepciuni (Proverbe 18:1).

Însă, conform Bibliei un om când aude și primește Evanghelia adevărului (Efeseni 1:13), printr-un lucrător (Romani 1:1-5,Romani 1:14-17; 1Timotei 2:7), sau mai mulți, sau anumiți frați sau surori cu darul de evanghelizator (Filipeni 4:3), și după ce a auzit Cuvântul, acesta l-a dus la căință față de Dumnezeu, la credința în Iesus Christos, la a deveni discipol care a învățat poruncile Domnului și le trăiește (Matei 28:19-20). Acest discipol are un părinte spiritual care i-a vestit Evanghelia și l-a instruit ca discipol, și la născut în Christos (botezat în Christos), așa cum corintenii îl aveau pe Pavel (1Corinteni 4:14-15).

În Scripturi vedem că botezul, nu este un simbol; ci, o lucrare spirituală, în care credinciosul se unește cu Christos, devine mădular din corpul Lui, de unde știm asta, din 1Corinteni 12:13, SCC, din textul de bază al articolului, unde se spune:

1Corinteni 12:13, SCC: “Şi pentru că într-un Spirit, noi toţi într-un corp am fost botezaţi, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie liberi. Şi toţi am fost adăpaţi dintr-un Spirit”.

Iată textul face referire la un botez care ne introduce în corpul lui Christos, iar la acest botez suntem conduși de Spiritul Sfânt pentru a fi adăpați[1], și încorporați în Christos. Acesta este rolul botezului în apă, așa cum se învață și la Romani 6:3, SCC: Sau nu cunoaşteţi că toţi câţi am fost botezaţi în Christos Iesus, am fost botezaţi în moartea Lui?”. Unde suntem noi scufundați și introduși? În Christos Iesus prin botez! Deci acesta este rolul botezului în apă, iar Pavel mai spune în 1Corinteni 12:12, SCC: Pentru că, după cum corpul este unu, şi are multe mădulare, iar toate mădularele corpului, multe fiind, sunt un corp; astfel este şi Christosul”.

Iată corpul este compus din mai multe mădulare, dar este un singur corp strâns unit de Capul Christos (Efeseni 4:15-16), ceea ce exclude și: calea independenței, dar și calea în care ești doar formal parte dintr-un grup pe care tu îl numești biserică, dar tu faci ce vrei în viața ta, dar și calea în care accepți mai multe trupuri ca fiind biserica, cu diferite drumuri, învățături, crezuri, adică: ecumenismul[2].

Așa cum cei botezați la Penticostă s-au născut din nou într-o familie creștină, ce avea ca Tată pe Dumnezeu (Matei 23:9), mama pe Noul Ierusalim (Galateni 4:26), un frate mai mare: Iesus, dar și alți frați mai maturi, apostolii care conduceau și care îi învățau învățătura primită de la Domnul numită și învățătura apostolilor(Fapte 2:42), așa trebuie să ai și tu.

Apostolul Pavel descrie viața de corp în Efeseni 4:1-6 și 11-16.

Acolo apostolul Pavel precizează faptul că creștinii au o singură chemare (Efeseni 4:1,Efeseni 4:4), cea cerească (Evrei 3:1). Prin urmare, o dată botezați în corpul lui Christos, trebuie să trăim vrednici sau demni de viața cerească cu Christos (Coloseni 3:1-3), nu mai putem trăi cum vrem noi, urmând oameni, sau făcând compromis cu grupurile religioase care îi acceptă pe toți care declară că au credință, chiar dacă crezul lor diferă, și îi declară: „mântuiți”. Dar acest mod de viață ecumenic, fără a urma singura chemare divină care există, nu poate fi plăcut lui Dumnezeu!

Un alt lucru important îl exprimă Scriptura în Efeseni 4:3, SCC: străduindu-vă să respectaţi unitatea Spiritului, în legătura păcii”.

Iată, este nevoie să respectăm unitatea Spiritului și legătura păcii! Ce înseamnă aceasta?

Aceasta înseamnă să respectăm unitate dintre frați și surori și legătura dintre noi pașnică, pe care o lucrează Spiritul Sfânt! Spiritul Sfânt ne conduce spre unitate, spre aceeași credință, spre același mod de a gândi, de a vorbi, de a trăi (Ioan 17:20-23; 1Corinteni 1:10)!

Nașterea din apă și Spirit, de duce în legătura cu Dumnezeu și cu frații, dar această unitate lucrată de Spiritul, și izvorâtă din singurul Dumnezeu, printr-un singur Domn, este foarte importantă! De aceea așa cum există un singur Stăpân: Dumnezeu Tatăl (Efeseni 4:6), un singur Domn rânduit de El (Efeseni 4:5), un singur Spirit (Efeseni 4:4), o singură Biblie, o singură evanghelie (Galateni 1:6-8), un singur botez (Efeseni 4:5), așa trebuie să fie și un singur corp, o singură cale, un unic mod de viață plăcut lui Dumnezeu în singurul popor al Lui, care este și corpul lui Christos!

Și pentru ca lucrurile să funcționeze bine în poporul lui Dumnezeu, El prin Fiul, a rânduit diferite servicii de conducere în adunare la nivel vizibil.

 

În primul rând, să vedem, care sunt aceste servicii în adunare:

În Efeseni 4:11, SCC, sunt descrise aceste servicii pe baza darurilor harului lui Christos:

Şi El a dat pe unii apostoli, iar pe unii profeţi, iar pe unii evanghelizatori, iar pe unii păstori şi învăţători”. Sunt cinci categorii de servicii de conducere: apostoli, profeți, evanghelizatori, păstori și învățători. Iar rolul servicilor din adunare este descris mai departe în Efeseni 4:12, SCC: pentru echiparea sfinţilor în lucrarea de serviciu, spre zidirea corpului lui Christos”. Conform acestui text, aceste servicii au două roluri sau scopuri: 1) pentru a-i echipa pe sfinții care compun adunarea, ca ei să poată face lucrarea încredințată lor fiecărui mădular; 2) Această servire a lucrătorilor duce la zidirea corpului lui Christos!

 

Dar să vedem în continuare, până când sunt aceste servicii?

În Efeseni 4:13, SCC, ni se dă răspunsul: până ce avem să ajungem cu toţii la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea de bărbat matur, la statura măsurii plinătăţii lui Christos”. Iată, aceste servicii sunt până când TOȚI vor ajunge la unitatea credinței în ce privește cunoașterea Fiului lui Dumnezeu dintr-o perspectivă: matură, și această cunoaștere nu se referă la cunoașterea doctrinală, ci la a-L cunoaște pe Fiul din părtășia cu El, așa cum învață El în Ioan 17:3, vezi și 1Corinteni 1:9; 1Ioan 3:6. Una este să cunoaște învățături despre Fiul, și alta este să-L cunoaști pe El!

Iată, aceste servicii sunt până când toți vor ajunge la starea de maturitate, la statura plinătății lui Christos! Astfel, doar la venirea și plecarea noastră le cer, când nu vom mai cunoaște în parte; ci complet, și vom cunoaște realitățile cerești față către față, și vom cunoaște cum și noi suntem cunoscuți de Dumnezeu (1Corinteni 13:9-12), doar atunci aceste servicii nu își vor mai avea rostul!

 

Care este rostul acestor servicii în prezent?

În Efeseni 4:14, SCC, ni se precizează: ca să nu mai fim prunci, loviţi de valuri şi purtaţi de orice vânt al învăţăturii, prin înşelătoria oamenilor, prin viclenie în uneltirea rătăcirii”.

Oamenii din culte și grupări religioase sunt purtați de vânturi de învățătură, cred tot felul de teorii, și rătăciri, etc. De ce? Deorece cei care îi conduc nu sunt lucrători, ci niște filozofi înșelători, care nu au o relație vie cu Dumnezeu, care să le explice Scriptura!

De aceea, ai fost botezat într-un corp, tocmai ca tu să crești, să nu mai fi prunc, și până crești să fi păzit și învățat de cei puși de Dumnezeu în acest sens!

 

Care este efectul acestor servicii?

În Efeseni 4:15-16, SCC: ci, spunând adevărul, în dragoste, să creştem în toate, spre El care este capul; Christos, din care tot corpul, încheiat împreună şi legat împreună, prin orice încheietură de sprijin; face potrivit lucrării fiecărei părţi, în măsura ei, creşterea corpului pentru zidirea lui în dragoste”. Iată! Efectul lucrării lui Christos prin lucrători, iar apoi prin fiecare creștin echipat de lucrători, este ca să creștem ÎN TOATE spre Capul, Christos. Iar Christos prin Spiritul Sfânt mărește corpul, numărul fraților prin fiecare încheietură de sprijin”, adică prin colaborarea mădularelor prin legăturile dintre ei, și se folosește de fiecare parte din corpul Său pentru creșterea numerică, și pentru zidirea ei prin liantul dragostei!

Iată de ce iubite frate sau soră, ai fost botezat în Christos, în coprul Lui, ca să fi o parte dintr-un întreg, ca să fi crescut de Capul prin Spirit și lucrători, și în final să ajungi matur spiritual!

În afara corpului lui Iesus nu ai o astfel de îngrijire, doar în corp, Domnul te îngrijejte, te crește, te hrănește, te păstorește, fie prin Spiritul, fie prin frați mai maturi.

Orice botez în apă, care nu te introduce în corpul lui Christos, ci într-un cult, într-o grupare, este fals, periculos și eretic, și acolo nu ai parte decât de înșelare, ecumenism, amăgire, un al Isus, un alt duh și o altă evanghelie (2Corinteni 11:4).

De aceea, rămâi strâns de Capul, și crește în corpul lui Christos, mulțumind lui Dumnezeu pentru acest har!

 


[1] Această adăpare din Spiritul, se referă la setea noastră spirituală, care este satisfăcută de Spiritul, când în botez primim viața veșnică (Romani 6:23), și omul nostru lăuntric este înnoit și conectat prin Spiritul Sfânt la cer.

[2] Termenul de ecumenism care desemnează o mişcare religioasă globală, provine din cuvântul grecesc: “oikoumene”, însemnând: pământ locuit, referindu-se la o mişcare care să cuprindă toate confesiunile de pe pământ, chiar dacă au credințe diferite!