Revelația 7:9-17, NW: “După aceste lucruri mam uitat şi iată: o mare mulţime, pe care nimeni nu putea s-o numere, din toate naţiunile, triburile, popoarele şi limbile, stând în picioare înaintea tronului şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în robe albe şi având ramuri de palmier în mâini. Ei strigau cu glas tare, zicând: „Salvarea o datorăm Dumnezeului nostru, care stă pe tron, şi Mielului!“ Şi toţi îngerii stăteau în picioare în jurul tronului, al bătrânilor şi al celor patru creaturi vii şi s-au prosternat înaintea tronului şi s-au închinat lui Dumnezeu, zicând: „Amin! A Dumnezeului nostru să fie binecuvântarea, gloria, înţelepciunea, mulţumirile, onoarea, puterea şi tăria pentru totdeauna şi veşnic! Amin!“ Atunci unul dintre bătrâni m-a întrebat: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în robe albe, cine sunt şi de unde au venit?“ Imediat i-am zis: „Domnul meu, tu ştii!“ Şi el mi-a zis: „Aceştia sunt cei care vin din necazul cel mare. Ei şi-au spălat robele şi le-au albit în sângele Mielului. De aceea sunt ei înaintea tronului lui Dumnezeu. Şi zi şi noapte îndeplinesc pentru el un serviciu sacru în templul său, iar Cel ce stă pe tron îşi va întinde cortul peste ei. Nu vor mai suferi de foame, nici de sete şi nu-i va mai bate nici soarele, nici vreo căldură dogoritoare, pentru că Mielul, care este în mijlocul tronului, îi va păstori şi îi va călăuzi la izvoarele apelor vieţii. Şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor“.

 

În text sunt 6 precizări că Ioan vede marea mulțime, în cer, nu pe pământ! Și mai o precizare în Revelația 19:1, NW, unde Ioan aude glasul marii mulțimi:

 

Dovada 1:

Revelația 19:1, NW: “Apoi am auzit ceva ca glasul puternic al unei mari mulţimi în cer. Şi ziceau: „Lăudaţi-l pe Iah! Salvarea, gloria şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru”.

Această mare mulțime care este ÎN CER, spune ceva asemănător cu Revelația 7:10, NW: „Ei strigau cu glas tare, zicând: „Salvarea o datorăm Dumnezeului nostru, care stă pe tron, şi Mielului!“ Cu siguranță nu pot fi îngerii, ei nu au nevoie de salvare.

 

Dovada 2:

Revelația 7:10, NW: stând în picioare înaintea tronului”, această expresie mai apare în Revelația, astfel urmărirea versetelor unde mai apare clarifică sensul ei:

Chiar în context:

Revelația 7:11, NW: Şi toţi îngerii stăteau în picioare în jurul tronului, al bătrânilor şi al celor patru creaturi vii şi s-au prosternat înaintea tronului şi s-au închinat lui Dumnezeu

În cartea Revelația sunt văzute în fața tronului de către Ioan:

Apocalips 1:4, NW: „şapte spirite care sunt înaintea tronului Său”.

Apocalips 4:5, NW: „înaintea tronului erau şapte lămpi de foc ce ardeau...”.

Apocalips 4:10, NW: „cei douăzeci şi patru de bătrâni se prosternează înaintea Celui ce stă pe tron şi se închină Celui care trăieşte pentru totdeauna şi veşnic. Ei îşi aruncă coroanele înaintea tronului, zicând”.

Apocalips 8:3, NW: „Şi a sosit un alt înger, care avea un vas de aur pentru tămâie, şi a stat lângă altar. I s-a dat tămâie multă, ca s-o ofere împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor pe altarul de aur dinaintea tronului”.

Deci observăm din aceste ocurenţe, că „înaintea tronului”, se referă în toate cazurile, la a fi literalmente în cer în prezenţa lui Dumnezeu, așa după cum sunt văzuți: îngerii, cei 24 de bătrânii, tot aceeaşi expresie în greacă este folosită şi pentru marea mulţime care este „înaintea tronului”.

 

Dovada 3:

Revelația 7:13,14, NW: Atunci unul dintre bătrâni m-a întrebat: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în robe albe, cine sunt şi de unde au venit?“ Imediat i-am zis: „Domnul meu, tu ştii!“ Şi el mi-a zis: „Aceştia sunt cei care vin din necazul cel mare.

Deci martorii susţin că marea mulţime „va supraviețuii trecând prin necazul cel mare ca supravieţuitoriÎnsă Biblia spune altceva, „vin din necazul cel mare” unde vin? În fața tronului!

 

Dovada 4:

Revelația 7:9,14 NW, marea mulțime este văzută: în robe albe… Ei şi-au spălat robele şi le-au albit în sângele Mielului”. Cine are robele spălate în sângele Mielului, unde va merge în Regatul lui Dumnezeu? În cer sau pe pământ, să lăsăm ca Biblia să răspundă, în Revelația 22:14, NW, apare acelați cunânt în greacă pentru robe, și aici se învață: “Fericiţi sunt cei care îşi spală robele, ca să aibă dreptul de a merge la pomii vieţii şi ca să intre pe porţi în oraş!”. Deci iată, cei cu robele spălate intră în Noul Ierusalim în cer!

 

Dovada 5

În Revelația 9:15, NW, mai primim un indiciu despre locul unde se afală marea mulțime: zi şi noapte îndeplinesc pentru el un serviciu sacru în templul său”, în limba greacă pentru templu este cuvântul naos, care se referă la sfânta și sfânta sfintelor, și acest templu reprezintă cerul conform cu Evrei 9:24; Evrei 10:19,Evrei 10:20.

Nu cum învață Turnul de Veghe că marea mulțime servește în curtea templului, până în 2002, susținea că servește în curtea exterioară a templului, iar din 2002, susține că servește într-o curte interioară dar tot nu în cea preoţească.

Pe când Scriptura este clară, marea mulțime face serviciu sacru în naos, adică în cer! Un argument în plus, este că în cartea Revelația templul lui Dumnezeu este văzut în cer, conform cu: Revelația 3:12; 11:19; 14:17; 15:5,8; 21:22.

 

Dovada 6

În Revelația 7:15, NW, se mai face următoarea precizare: Cel ce stă pe tron îşi va întinde cortul peste ei”. Unde deci va fi marea mulțime dacă Dumnezeu își întinde cortul peste ei? Marea mulțime va fi în cort! Dar unde vor fi oamenii la care Dumnezeu le șterge lacrima din Revelația 21:3,4? Să citim: Atunci am auzit un glas puternic de la tron care zicea: „Iată! Cortul lui Dumnezeu este cu oamenii! El va locui cu ei şi ei vor fi popoarele sale. Şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va şterge orice lacrimă din ochii lor şi moartea nu va mai fi. Nici jale, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi. Lucrurile de odinioară au trecut“.

Iată, cei care nu fac parte din mireasa lui Cristos, sunt văzuți de Ioan lângă cort, cortul este cu ei, pe când la marea mulțime cortul este peste ei, deci ei sunt în cort.

Conducerea Turnului de Veghe nu poate face diferența între:

Revelația 7:15, NW: Cel ce stă pe tron îşi va întinde cortul peste ei”.

Revelația 21:3, NW: Cortul lui Dumnezeu este cu oamenii!”???

 

Dovada 7

Revelația 7:17, NW: „Mielul, care este în mijlocul tronului, îi va păstori şi îi va călăuzi la izvoarele apelor vieţii”. De unde izvorăsc apele vii? Să lăsăm ca tot Biblia să răspundă, astfel în Revelația 22:1,2, NW: “Şi el mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea de la tronul lui Dumnezeu şi al Mielului şi care curgea prin mijlocul drumului mare al oraşului. De-o parte şi de alta a râului erau pomii vieţii, care făceau douăsprezece recolte, dându-şi roadele în fiecare lună. Frunzele pomilor erau pentru vindecarea naţiunilor”.

Iată, râul de apă a vieții iasă din tronul lui Dumnezeu care se află în orașul Noul Ierusalim! Dacă Mielul va duce marea mulțime la izvorul apelor vieții, atunci ei vor fi duși la tronul din Noul Ierusalim, adică în cer.

 

În concluzie, dargă martor, nu te mai lăsa amăgit de o organizație și o conducere, care nu respectă niște minime reguli de interpretare a Bibliei, cum ar fi regula contextului, contextului cărții, consecvenței în a da aceluiași cuvânt din greacă același sens și a nu schimba sensurile după bunul plac, sau a studia o expresie sau un cuvânt și în alte pasaje cum apare, nu de a da mai multe sensuri fără o justificare din Biblia peste același cuvânt sau expresie!

Domnul a promis celor care Îl urmează că vor fi cu El (Ioan 12:26, NW: Dacă cineva vrea să-mi slujească, să mă urmeze şi, unde sunt eu, acolo va fi şi slujitorul meu), ce vei face cu această promisiune, o vei respinge pentru că nu dorești cerul, așa cum mulți martori disprețuiesc viața cerească, sau vei accepta această invitațiea Domnului Vieții.