Atunci când comparăm mărturia despre o persoană, cu datele ştiute despre acea persoană, putem ştii dacă aceea mărturie vorbeşte de aceea persoană ştiută de noi, sau vorbeşte de o altă persoană!

În mod asemănătător, atunci când cineva vorbeşte de “un Dumnezeu în trei persoane”, ştim că acel “dumnezeu” nu este Dumnezeul Bibliei care este Tatăl Ceresc (Ioan 17:3).

Dar ce putem spune despre învăţăturile Societăţii Turnului de Veghe (presurtat WTS), despre ce “dumnezeu” învaţă ei? Despre Iehova Dumnezeul Bibliei, sau despre altul, un alt Dumnezeu (comp. cu 2Corinteni 11:4).

În revista: Treziţi-vă 10/08, pag.24,24, se afirmă, următoarele:

“Potrivit Bibliei

Care este natura lui Dumnezeu?

„DUMNEZEU este Spirit şi cei care i se închină trebuie să i se închine cu spirit şi cu adevăr“, spune Biblia. Această afirmaţie dezvăluie un adevăr fundamental cu privire la natura lui Dumnezeu, sau la forma sa de existenţă: El este spirit! (Ioan 4:19–24) Totuşi, Biblia spune că Dumnezeu este o persoană, o fiinţă. Numele său este Iehova (Psalm 83:18).

Unii cititori ai Bibliei şi-au exprimat nedumerirea cu privire la natura lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este un spirit invizibil, nu o fiinţă materială, de ce în atâtea locuri din Biblie se spune că Dumnezeu are ochi, urechi, nas, inimă, braţe, mâini, degete şi picioare?* S-ar putea trage concluzia că Dumnezeu are înfăţişarea unui om, întrucât Biblia spune că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu. O examinare mai atentă a Bibliei poate clarifica acest lucru (Geneza 1:26).

De ce îi sunt atribuite lui Dumnezeu caracteristici omeneşti?

Pentru a-i ajuta pe oameni să înţeleagă natura lui Dumnezeu, scriitorii Bibliei au fost inspiraţi să-i atribuie Celui Atotputernic caracteristici omeneşti. Termenii pe care i-au folosit ei sunt numiţi de erudiţi termeni antropomorfici, deoarece prin aceştia i se atribuie lui Dumnezeu înfăţişare şi trăsături omeneşti. Aceşti termeni reflectă limitele limbajului uman, care este prea sărac pentru a-l descrie pe adevăratul Dumnezeu, Iehova. Scopul lor a fost să surprindă trăsăturile fiinţei divine şi să le redea pe înţelesul oamenilor. Însă ei n-ar trebui înţeleşi în sens literal, după cum nici cuvintele „Stânca“, „un soare“ şi „un scut“, folosite în Biblie cu referire la Dumnezeu, n-ar trebui înţelese astfel (Deuteronom 32:4; Psalm 84:11).

În mod asemănător, pentru a transmite ideea că omul are într-o anumită măsură calităţi pe care Iehova le posedă în sens absolut, Biblia spune că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Evident, aceasta nu înseamnă că oamenii sunt spirite sau că Dumnezeu are înfăţişarea unui om.

Este Dumnezeu de sex bărbătesc sau femeiesc?

După cum atribuirea de caracteristici omeneşti lui Dumnezeu nu trebuie înţeleasă în sens literal, nici folosirea genului masculin cu privire la Dumnezeu n-ar trebui înţeleasă astfel. Întrucât numai creaturile fizice sunt de sex bărbătesc sau femeiesc, folosirea genului cu referire la Dumnezeul Atotputernic, Iehova, reflectă limitele limbajului uman, care este prea sărac pentru a face o descriere exactă a esenţei divine.

Termenul „Tată“, folosit în Biblie cu referire la Creatorul nostru, ne ajută să înţelegem că El poate fi comparat cu un tată uman grijuliu, ocrotitor şi iubitor (Matei 6:9). Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu sau creaturile spirituale cereşti ar fi de sex bărbătesc sau femeiesc. Genul, ca mijloc de exprimare a deosebirilor de sex, nu este o caracteristică a naturii lor. În mod interesant, Biblia arată că cei chemaţi să fie comoştenitori cu Cristos în Regatul său ceresc nu se aşteaptă să-şi păstreze sexul la glorificarea lor ca fii spirituali ai lui Dumnezeu. Apostolul Pavel le-a amintit că printre ei ‘nu va exista nici bărbat, nici femeie’ când vor deveni fii spirituali glorificaţi ai lui Dumnezeu. Ei sunt descrişi în sens figurat şi ca „mireasa“ Mielului, Isus Cristos. Toate acestea ilustrează că trăsăturile omeneşti care le sunt atribuite lui Dumnezeu, Fiului său unic-născut, Isus, şi altor creaturi spirituale nu trebuie înţelese în sens literal (Galateni 3:26,28; Apocalipsa 21:9; 1Ioan 3:1, 2).

Înţelegând corect rolul bărbatului, scriitorii Bibliei au folosit genul masculin când s-au referit la Dumnezeu. Ei au considerat că bărbatul care îşi îndeplinea în mod corect rolul era o reflectare potrivită a interesului părintesc, plin de iubire, al lui Iehova faţă de copiii săi pământeşti (Maleahi 3:17; Matei 5:45; Luca 11:11–13).

Calitatea dominantă a lui Dumnezeu

Deşi este spirit, Suveranul suprem nu este distant, învăluit în mister sau necomunicativ. Natura spirituală a lui Dumnezeu nu constituie o barieră de netrecut pentru oamenii sinceri care doresc să cunoască iubirea, puterea, înţelepciunea şi dreptatea sa, calităţi ce definesc natura divină şi se observă în creaţie (Romani 1:19–21).

Esenţa naturii lui Dumnezeu este însă reflectată de calitatea sa dominantă, iubirea. Iehova îşi manifestă iubirea într-un mod atât de remarcabil, încât se spune că este personificarea ei (1Ioan 4:8). Această calitate include şi alte caracteristici ale naturii sale, cum ar fi îndurarea, iertarea şi îndelunga răbdare (Exod 34:6; Psalm 103:8–14; Isaia 55:7; Romani 5:8). Iehova este cu adevărat un Dumnezeu al iubirii, care ne invită să ne apropiem de el (Ioan 4:23).

[Notă de subsol]

Vezi, de exemplu, Geneza 8:21; Exod 3:20; 15:8; 31:18; 1 Samuel 8:21; Iov 40:9; Psalm 10:17; 18:9; 34:15; Proverbe 27:11; Ezechiel 8:17; Zaharia 14:4; Luca 11:20; Ioan 12:38; Romani 10:21 şi Evrei 4:13.” [sublinierile îmi aparţin].

Doctrina despre Dumnezeu este cea mai importantă doctrină a Biblie, de cunoaşterea Lui depinde viaţa eternă (Ioan 17:3).

Creştinii adevăraţi nu-şi permit să speculeze, să-şi de-a cu persupusul, sau să se bizuie pe înţelepciunea carnală, sau pe teoriile inventate de cei din religia falsă, numiţi într-un mod greşit: “teologi”, sau “erudiţi”!!!

Ce erudiţi pot fi cei care cred în trinitate? Cei care neglijează sfatul şi înţeleciunea divină?!?

Cuvântul divin este clar: “«Cum puteţi să spuneţi: „Suntem înţelepţi şi legea lui Iehova este cu noi“? Iată, condeiul mincinos al secretarilor a scris numai minciuni. Înţelepţii s-au făcut de ruşine. S-au îngrozit şi vor fi prinşi. Iată, au respins cuvântul lui Iehova. Ce înţelepciune au ei?”Ieremia 8:8,Ieremia 8:9, NW.

O dată ce aceşti erudiţi au respins Cuvântul lui Iehova la multe subiecte (trinitate, predestinare, politică, etc.), bazându-se pe înţelepciunea proprie, cum îşi permite WTS să îşi construiască o doctrină pe scrierile şi părerile lor dând la o parte afirmaţiile clare ale Bibliei?!?

Să luăm pe rând învăţăturile eronate din acest articol:

În primul rând, titlul:

“Potrivit Bibliei care este natura lui Dumnezeu?”

Răspunsul WTS:

Răspunsul la această întrebare dat de ei este că Dumnezeu este “spirit”, dar nu are înfăţişarea de bărbat, deci un spirit fără formă!

Răspunsul Bibliei:

Dumnezeu are o natură, în greacă „fysis” (Galateni 4:8); expresia: natură, substanţă, esenţă, indică ceea ce este cineva, sau substanţa din care este alcătuit.

Conform Bibliei, natura lui Dumnezeu, nu este un spirit fără formă al martorilor, nici nu constă doar din acele atribute netransmisibile creaţiei: eternitatea, aseietatea, omniputerea, omniprezenţa, omnicunoştinţa, transcendenţa şi imanenţa, aşa cum susţine doctrina trinităţii.

Căci conform cu 2Petru 1:3-11, nu doar aceste 7 calităţi de mai sus, există în Dumnezeu; ci, şi altele cum ar fi: credinţa, virtutea, cunoştinţa, înfrânarea, răbdarea, dragostea, etc.

Conform Scripturii, această natură a lui Dumnezeu este în opoziţie cu natura dumnezeilor falşi (idolilor), care din natură nu sunt dumnezei (Galateni 4:8-9), ei neavând calităţile lui Dumnezeu, de Atot-Stăpânitor, Atot-creator, Atot-susţinător, Atot-puternic, viaţă, etc. Toate calităţile (atributele) lui Dumnezeu fac parte din natura Sa! Astfel natura lui Dumnezeu este tot ceea ce este El cu TOATE calităţile!

Să vedem în continuare: Ce corp are Dumnezeu?

Răspunsul WTS:

Dumnezeu este spirit, iar toate descrierile corpului, termenii ce Îl descriu: “n-ar trebui înţeleşi în sens literal”, spune WTS! Argumentele lor sunt:

1.    Părerile aşa zişi-lor: „erudiţi”: „Termenii pe care i-au folosit ei sunt numiţi de erudiţi termeni antropomorfici, deoarece prin aceştia i se atribuie lui Dumnezeu înfăţişare şi trăsături omeneşti. Aceşti termeni reflectă limitele limbajului uman, care este prea sărac pentru a-l descrie pe adevăratul Dumnezeu...” Scopul lor a fost să surprindă trăsăturile fiinţei divine şi să le redea pe înţelesul oamenilor”. Cum îşi permit ei să desfinţeze limbajul scris, ca mijloc de comunicare a lui Dumnezeu cu oamenii!?! De ce l-a mai folosit Dumnezeu dacă limbajul uman “este prea sărac pentru a-l descrie pe adevăratul Dumnezeu”? Apoi cum putem să-i credem pe ereticii trinitarieni că termenii prin care Tatăl este descris sunt termeni: “antropomorfici”? De unde ştiu ei aceasta? Învaţă Biblia undeva aşa ceva?

2.    Argumentul că: ”Însă ei n-ar trebui înţeleşi în sens literal, după cum nici cuvintele „Stânca“, „un soare“ şi „un scut“, folosite în Biblie cu referire la Dumnezeu, n-ar trebui înţelese astfel (Deuteronom 32:4; Psalm 84:11)”. Este un argument forţat! Aceşti termeni nu descriu corpul lui Dumnezeu; ci, calităţile sau lucrările Lui prin care El intervine în favoarea servilor Săi.

3.    Argumentul lor, indică întunericul în care se află WTS, când spun: “Biblia spune că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Evident, aceasta nu înseamnă că oamenii sunt spirite sau că Dumnezeu are înfăţişarea unui om”. Expresia: “chipul” în Geneza 1:26,Geneza 1:27, se referă la calităţile divine (vezi Coloseni 3:10), iar expresia: “asemănarea”, se referă la înfăţişarea exterioară (Iacob 3:9). Şi fără ca oamenii să fie spirite, Dumnezeu poate să-i facă după conturul ceresc al Lui, aşa cum Moise a creat tabernacolul de pe pământ, fizic, după cel spiritual din cer (Exod 25:9,Exod 25:40; 26:30).

4.    Un alt argument este că: “Biblia arată că cei chemaţi să fie comoştenitori cu Cristos în Regatul său ceresc nu se aşteaptă să-şi păstreze sexul la glorificarea lor ca fii spirituali ai lui Dumnezeu. Apostolul Pavel le-a amintit că printre ei ‘nu va exista nici bărbat, nici femeie’ când vor deveni fii spirituali glorificaţi ai lui Dumnezeu. Însă atunci cînd Biblia spune că în Cristos nu există bărbat şi femeie (Galateni 3:27-29), după cum nu există deosebire de naţionalitate şi rasă, se referă la omul cel nou (omul lăuntric), se referă la calităţile creştine, nu la corpurile lor! Faptul că în cer creştinii glorificaţi vor avea corpuri spirituale specifice unei înfăţişări masculine sau feminine, este clar, din exemplul cu îngerii care s-au materializat! – (comp. Geneza 18:2; cu Evrei 13:2). Ei nu s-au materializat în corpuri neutre, fără sex! (comp. cu Geneza 6:1-4).

Doar din punct de vedere al calităţile rodite de Spiritul: iubire, bucurie, pace, bunătate, etc. (Galateni 5:22,Galateni 5:23), nu există bărbat şi femeie, aceleaşi calităţi le pot avea, bărbaţii sau femeiile, sclavii sau cei liberi, iudeii sau grecii (vezi: Coloseni 3:5-12). Nu putem scote textele din contextul lor!

 

Răspunsul Bibliei:

Răspunsul este simplu: DA, Creatorul are o formă, un corp în cer. Omul fiind creat după asemănarea Lui (Geneza 1:26-27; Geneza 5:1; Iacob 3:9). Biblia afirmă că El stă între heruvimi (2Regi 19:15; Psalm 80:1), pe tron în cer (Psalm 11:4; Isaia 14:13)[1].

Încercând să-l “înalţe” pe Dumnezeu la o treaptă mult superioară vreunei fiinţe cu corp, “teologii” au creat un Dumnezeu fără corp !!! Fără înfăţişare, impersonal, imposibil de definit, fără formă!!!

Şi oricât de mult conducerea WTS spune: „Suveranul suprem nu este distant, învăluit în mister sau necomunicativ”, El este dacă nu are formă, chip, înfăţişare exterioară bine conturată, el este atunci: „distant, învăluit în mister sau necomunicativ”. Şi cum îi vei spune “Tată” unui astfel de spirit fără formă, fără corp, indefinit?!?

Aceasta este lucrarea satanei de a ascunde forma adevărată a Creatorului de oameni, făcându-L de neînţeles, distant, abstract!!! Şi această lucrare o face prin “fariseii” care se auto-intitulează: “teologi” dar care sunt stăpâniţi de înţelepciunea carnală, demonică!!! Iar WTS îi urmează!!!

În contrast, Biblia învaţă că Dumnezeu este spirit (Ioan 4:24), însă NU un spirit fără formă, după cum îngerii care sunt spirite (Evrei 1:7), însă unii au formă de bărbaţi (comp. Geneza 18:1-3; Geneza 19:1 cu Evrei 13:2) alţii de femei (Zaharia 5:9)[2] alţii chiar de cai (Zaharia 6:1-8).

Înfăţişarea lui Dumnezeu este de bărbat, bărbatul fiind imaginea lui Dumnezeu (1Corinteni 11:7).

Profetul Ezechel prin Spiritul, în viziune aşa L-a văzut, şi l-a descris în cartea sa, ca având: înfăţişarea unui om”. Nu că Dumnezeu este om; ci, că are în cer înfăţişarea de om, nu de animal sau de alte forme, căci după cum este corpuri pământeşti există şi corpuri cereşti (1Corinteni 15:40). Iar corpurile cereşti sunt corpuri spirituale nu sunt spirite fără formă (vezi: 1Corinteni 15:44).

Să citim descrierea lui Ezechiel în amănunt, Ezechiel 1:26-28, GBV 2001: „Şi deasupra întinderii care era peste capetele lor era asemănarea unui tron, ca înfăţişarea unei pietre de safir; şi deasupra asemănării tronului era o asemănare, ca înfăţişarea unui om, pe el, deasupra. Şi am văzut ceva asemenea aramei strălucitoare, ca înfăţişarea unui foc, înăuntrul ei, de jur-împrejur, de la înfăţişarea coapselor lui şi în sus; şi de la înfăţişarea coapselor lui şi în jos am văzut ca înfăţişarea unui foc; şi avea o strălucire de jur-împrejur. Ca înfăţişarea curcubeului care este în nor într-o zi cu ploaie, aşa era înfăţişarea strălucirii de jur-împrejur. Aceasta era înfăţişarea asemănării gloriei Domnului. Şi, când am văzut-o, am căzut cu faţa la pământ şi am auzit un glas al Unuia care vorbea”.

Gloria lui Iehova are aspectul unui om, gloria fiind emanaţia sau strălucirea fiinţei Lui, ea este reprezentarea Lui. Este imposibil ca gloria Lui să arate o formă şi fiinţa Lui altă formă !!!

De fapt, conform cu 2Corinteni 4:4, gloria lui Christos este imaginea lui Dumnezeu, deoarece Christos este imaginea lui Dumnezeu (Coloseni 1:13-15).

Conform cu Filipeni 2:5-6, Fiul a avut forma Tatălui, în greacă: „morphe”, adică: forma exterioară sau înfăţişarea exterioară a lui Dumnezeu, dar şi după înviere şi înălţarea la cer, El este o reprezentare a Fiinţei lui Dumnezeu (Evrei 1:2-3). Iar dacă Fiul are o formă umanoidă, şi Tatăl are o astfel de formă sau aspect exterior!

Ba mai mult, apostolul Ioan Îl vede pe Domnul înălţat pe Insula Patmos, iar Fiul este descris ca semănând ca un Fiu al omului în Apocalipsa 1:13-16 SCC, unde se spune: „şi în mijlocul lampadarelor pe cineva asemănător Fiului Omului, îmbrăcat până la picioare şi încins la piept cu un brâu de aur. Iar capul şi părul Lui erau albe ca o lână albă, ca o zăpadă; şi ochii Lui, ca o flacără de foc; şi picioarele Lui, asemănătoare aramei fine, ca fiind arsă în cuptor; şi vocea Lui, ca un sunet de ape multe; şi având în mâna Lui dreaptă şapte stele; şi din gura Lui ieşind o sabie ascuţită cu două tăişuri; şi înfăţişarea Lui cum luminează soarele în puterea lui”.

Fiul glorificat este descris în formă umanoidă, dar cu mult superior omului muritor, având părul alb ca o zăpadă, ochii lui ca o flacără de foc, şi picioarele ca arama (bronzul) are în cuptor, iar vocea Lui ca un sunet de ape multe!!! El are o formă umanoidă, dar diferă de un om prin culoare, strălucire, putere!

Expresii ca „picioare”, „piept”, „capul”, „părul”, „ochii”, „mâna”, nu sunt simbolice, ci realităţi ale corpului Său spiritual. Un spirit fără formă este un non sens să-i atribui: picioare, mâini, etc. Profeţii din Biblie au văzut fiinţe reale, nu doar simboluri, spiritele au corpuri, au forme bine definite (comp. cu 1Corinteni 15:40,1Corinteni 15:44).

Nicăieri Biblia nu susţine ideea că viziunile văzute de profeţi sau apostoli sunt simbolice, fără a reprezenta realităţi cereşti. Nicăieri Biblia nu susţine ideea că spiritele sunt fără fomă, ba din contră, peste tot spiritele sunt văzute de văzătorii sfinţi, ca având forme asemănătoare celor de pe pământ.

De fapt, cortul întâlnirii a fost făcut după chipul celui ceresc (Exod 25:9,Exod 25:40; Exod 26:30), lumea fizică fiiind o copie a celei cereşti!

În Geneza 1:26, GBV 2001, pe lângă expresia: „chipul”, care se referă la calităţile divine (Coloseni 3:10-12), se mai precizează: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; şi ei să stăpânească peste peştii mării şi peste păsările cerurilor şi peste vite şi peste tot pământul şi peste orice târâtoare care se târăşte pe pământ”.

La fel în Geneza 5:1, GBV 2001: Aceasta este cartea urmaşilor lui Adam. În ziua când a creat Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu”.

Este interesant că în Geneza 1:27, unde apare şiparte femeiască”, nu se mai pomeneşte de „asemănarea”, ci, doar de chip!!! De ce? Deoarece expresia: „asemănare”, se referă la înfăţişarea exterioară, nu la calităţi!

În Iacob 3:9, GBV 2001, se precizează: Cu ea Îl binecuvântăm pe Domnul şi Tatăl şi cu ea îi blestemăm pe oameni, care sunt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu. Aici expresia: „asemănarea”, se referă la faptul că din punct de vedere fizic, al înfăţişării exterioare toţi oamenii (bărbaţii) sunt făcuţi după înfăţişarea lui Dumnezeu! În contrast doar creştinii au chipul lui Dumnezeu! Doar ei au fost înnoiţi prin cunoştinţă exactă după chipul Celui care ne-a Creat!

Apoi, în timp ce bărbatul este imaginea şi gloria lui Dumnezeu, femeia este gloria bărbatului (1Corinteni 11:7), adică o fiinţă asemănătoare cu el, nu identică, deorece şi bărbatul a fost făcut după asemănarea lui Dumnezeu, nu o copie identică, cu El!

Revenind la ilustrarea din introducere, unde am explicat că atunci când comparăm mărturia despre o persoană, cu datele ştiute despre acea persoană, putem ştii dacă aceea mărturie vorbeşte de aceea persoană ştiută de noi, sau vorbeşte de o altă persoană!

Tot la fel când auzim de un „Dumnezeu în trei persone”, cu „trei capete” ştim că el nu este Dumnezeul Biblie, care este Unicul Iehova, şi Tatăl Domnului nostru Cristos (Deuteronom 6:4; 2Corinteni 1:3).

Dar tot la fel, când auzim de un Dumnezeu fără formă, care nu are înfăţişarea unui om, care nu este masculin, cu toate că Biblia îi spune „Tată” (Matei 6:9; Romani 8:14-17), şi nu „Tată-Mamă” aşa cum redau unii „traducători” ai curentului „Teologiei liberale” în Bibliile lor falsificate!!!

Şi nici nu suntem învăţaţi să ne rugăm la un „Dumnezeu neutru”, sau la un Dumnezeu care este când tată când mamă aşa cum îl strigă unele curente „penticostele” în rugăciunile lor eretice!

Acestă erezie a WTS, urmată cu ochi legaţi de martorii simpli, îi desparte de viaţa eternă care este aceasta:

„Isus a vorbit acestea şi Şi-a ridicat ochii spre cer şi a spus: „Tată, a venit ceasul! Glorifică-L pe Fiul Tău, ca Fiul Tău să Te glorifice pe Tine, după cum I-ai dat autoritate peste orice făptură, ca să dea viaţă eternă tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Şi aceasta este viaţa eternă, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Eu Te-am glorificat pe pământ, am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac; şi acum glorifică-Mă Tu, Tată, la Tine Însuţi, cu gloria pe care o aveam la Tine mai înainte de a fi lumea”Ioan 17:1-5, GBV 2001.

 


[1] Atunci în ce sens este Dumnezeu omniprezent? Omniprezenţa lui Dumnezeu este legată de susţinerea vieţii! Suflarea proprie a lui Dumnezeu, prin care a fost creat Fiul, există în toţi pentru ca ei să aibă viaţă (Efeseni 4:6). Dumnezeu este prezent în toţi şi în toate, prin suflarea Lui proprie, prin care sunt susţinute în existenţă toate fiinţele şi lucrurile (Iov 32:8; Iov 33:4; Iov 37:10; Psalm 104:29-30; Fapte 17:24-28; Apocalipsa 4:11).

[2] Aceste înfaţisari (barbat, femeie) nu anuleaza realitatea ca îngerii nu se căsatoresc (Luca 20:34-36); ci, doar descriu forma, caracterisiticile, şi personalitatea lor, fara a întelege de aici ca ei ar avea organe de reproducere. De fapt în cer, actul creaţiei se face prin cuvânt şi suflare (comp. cu Psalm 33:6).