Pentru a da răspuns la această întrebare unii, au apelat la tot felul de presupuneri şi la tot felul de izvoare, astfel sa ajuns la tot felul de păreri despre titlu îngeresc de Arhanghel. Astfel unii susţin că Arhanghelii sunt cei ce alcătuiesc a şaptea ceată din rândul celor nouă cete cereşti de îngeri, şi prima din grupul ultimei cete îngereşti. Însă alţi, nu sunt de acord cu această împărţire, iar cu privire la titlu de Arhanghel unii spun că acesta apare la singular doar în Biblie, astfel unii susţin că Arhanghelul Mihail nu este nimeni altul decât Domnul Isus Cristos.

 

Arhanghelul Mihail este un personaj biblic important în planul lui Dumnezeu, de aceea este bine să aflăm din Biblie care este răspunsul la următoarea întrebare:

 

Conform Bibliei cine este Arhanghelul Mihail?

 

Pentru a găsi un răspuns satisfăcător la această întrebare, trebuie să dăm la o parte prejudecăţile şi preconcepţiile, trebuie să luăm toate textele biblice unde apare expresia „Arhanghel” şi „Mihail”, şi să le studiem cu atenţie pentru a lăsa ca Biblia şi doar Biblia să ne ofere indiciile pentru a trage o concluzie corectă. Textele unde apare Arhanghelul Mihail nu sunt numeroase, de fapt expresia „Arhanghel” şi „Mihail” apare doar în următoarele texte: Daniel 10:13,Daniel 10:21; Daniel 12:1; 1Tesaloniceni 4:16; Iuda 1:9; Apocalipsa 12:7, pe care vă rog să le studiaţi cu atenţie, citindu-e în contextul lor şi apoi să confruntaţi concluziile dvs. cu concluziile mele prezentate în acest material.

 

»  Cuvântul Arhanghel însemnă: „căpetenie îngerească” sau „conducător îngeresc” (în limba greacă: „arhe” poate fi tradus cu conducător, iar „anghel” cu înger).
»   Cuvântul Mihail sau Mihael (Micael), înseamnă: „cine este ca Dumnezeu”.

 

Biblia ne oferă următoarele indici despre Arhanghelul Mihail:

 

» Daniel 10:13:  „Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile; şi iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor, şi am ieşit biruitor acolo lângă împăraţii Persiei.”
» Daniel 10:21: „Dar vreau să-ţi fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, în afară de voievodul vostru Mihail.”
» Daniel 12:1: „În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când Sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte.”
» Iuda 1:9„Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!”
» 1Tesaloniceni 4:16: „Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.”
» Apocalipsa 12:7-8„Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer.”

 

Din textele în care apare descrierea persoane îngereşti a lui Mihail găsim următoarele indicii:

 

Arhanghelul Mihail este: „una din căpeteniile cele mai de seamă” este „voievodul vostru”(al evreilor); este: marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău”, adică căpetenia îngerească a poporului lui Daniel adică a Israelului.

 

În Iuda 1:9 şi în Apocalipsa 12:7 se arată că are o mare autoritate, fiindcă se luptă cu Diavolul şi are îngeri în subordine, iar în 1Tesaloniceni 4:16, se arată că Isus va utiliza la înviere „glasul unui arhanghel”, traducerea exactă ar fi prin voce de Arhanghel”. SCC.

 

Unii care nu înţeleg acest pasaj, se folosesc de el, pentru a susţine că chipurile: Mihail este Isus, deoarece în altă parte se spune că Isus cu glasul lui înviază morţii (Ioan 5:25). Însă ei uită că Isus foloseşte la înviere şi trâmbiţa lui Dumnezeu, fără a fi Însuşi Dumnezeu (vezi: Ioan 17:3). Prin urmare, sensul textului din 1Tesaloniceni 4:16, este că Isus foloseşte un glas de Arhanghel adică un glas de conducător de îngeri. Deci cuvântul arhanghel de aici nu se referă la Mihail ci este un cuvânt generic spre a indica autoritatea Sa în conducerea îngerilor, astfel Isus foloseşte la înviere şi răpirea miresei lui autoritatea de Arhanghel (conducător de îngeri).

 

Un alt argument al celor ce cred că Mihail este Isus, este faptul că şi unul şi altul se luptă cu Satan, astfel Mihail se luptă atât pentru trupul lui Moise cât şi pentru al azvârli pe Satan pe pământ, iar ei spun: este logic să credem că Mihail este Isus deoarece Isus se luptă cu Satan în Apocalipsa 19:11-20, însă aceştia uită că textele nu indică aceiaşi luptă şi astfel poate fi vorba de persoane diferite.

 

În plus, Domnul Isus nu este „una din căpetenii” peste îngeri, ci descrierea care i sar potrivi ar fi: „Căpetenia cea mai de seamă” (compară cu Evrei 1:5-6). Este adevărat că cuvântul „Arhanghel” apare doar la singular, dar aceasta din cauză că fiecare ţară are doar un conducător, nu mai mulţi.

 

Observaţi cum traduce Biblia Ortodoxă textele din Daniel 10:13,Daniel 10:21; Daniel 12:1„Şi îngerul păzitor al Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile, dar iată că Mihail, cel dintâi dintre îngerii păzitori, a venit în ajutorul meu şi eu l-am lăsat acolo la îngerul păzitor al regelui Perşilor...Nimeni nu poate să Mă ajute mai bine la aceasta decât Mihail, îngerul vostru păzitor... Şi în vremea aceea se va scula Mihail, marele voievod care ocroteşte pe fiii poporului tău...” Deci Arhanghelul Mihail este îngerul păzitor al lui Israel, iar este normal ca Mihail să nu fie o căpetenie oarecare ci una foarte importantă, deoarece după cum iudeii au întâietate faţă de neamuri (Romani 1:16; Romani 2:10), tot aşa căpetenia îngerească a Israelului are întâietate faţă de căpetenia îngerească a Persiei sau a altei naţiuni (comp. cu Daniel 10:13).

 

Însă în contrast Domnul Isus nu are grijă doar de poporul Israel ci El este „Cuvântul lui Dumnezeu” (Ioan 1:1-2; Apocalipsa 19:13), Cel prin care au fost create: Pentru că prin El au fost create toate, în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute; fie tronuri, fie domnii, fie conduceri, fie autorităţi; toate au fost create prin El şi pentru El. şi El este înainte de toate, şi toate se menţin prin El. (Coloseni 1:15-17 SCC). Deci observăm că Domnul Isus nu este o căpetenie îngerească ori cât de însemnată ar fi ea, căci prin El au fost create căpeteniile (conducerile), şi nu numai atât, ele au fost create şi pentru El. Ba mai mult, toate se menţin prin El, căci El ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii sale (Evrei 1:3), deoarece Isus a existat înaintea lor.

 

El nu are autoritate doar peste o naţiune, ci El are toată autoritatea prin care poate să îşi supună toate lucrurile în cer şi pe pământ (Matei 28:19; Filipeni 3:21). El nu este un înger păzitor peste o naţiune; ci, Domnul domnilor şi Regele regilor, El are poziţia mai presus de orice conducere şi autoritate şi putere şi domnie şi de orice nume numit nu numai în epoca aceasta, ci şi în cea viitoare. (Efeseni 1:20-23 SCC). Astfel El nu este o căpetenie, ci este capul oricărei căpetenii îngereşti!!!

 

Studiind cu atenţie textele unde apare Arhanghelul Mihail şi în Scripturile Creştine, observăm din nou legătura cu Israelul, în Iuda 1:9 el se luptă pentru trupul lui Moise care a fost conducătorul naţiunii evreieşti, apoi în Apocalipsa 12 îl vedem că se luptă cu balaurul (Satan) şi îl aruncă pe pământ, luptă se dă din cauză că femeia Israelul a născut, şi astfel este atacată de Balaur, iar cel mai potrivit să intervină este îngerul păzitor al lui Israel: Arhanghelul Mihail.  

 

Arhanghelul Mihail mai este numit: „îngerul lui Iehova” (Zaharia 3:2 NW comp. cu Iuda 1:9); „căpetenia oştirii” (Daniel 8:11 GBV 2001; Iosua 5:14-15).
 
Concluzie: Arhanghelul Mihail este o căpetenie îngerească peste ţara şi naţiunea lui Israel, rolul ei este de a ocroti naţiunea Israel, şi a făcut-o în trecut şi o va face şi în viitor.