Conform Bibliei, cei aleşi de Dumnezeu, au fost aleşi înainte de întemeierea lumii, pe baza preştiinţei lui Dumnezeu.

 

Efeseni 1:4-5: „după cum ne-a ales în El mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără pată înaintea Lui, în dragoste; El ne-a rânduit dinainte pentru înfiere, pentru Sine, prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale(GBV 2001). Dumnezeu a ales pe sfinţii ce vor fi în Cristos, dar cum i-a ales? A fost o predestinare, sau o alegere la întâmplare? Nu, textul ne spune: „după buna plăcere a voii Sale”. Şi cum este plăcerea Sa? În Psalmul 51:6 (GBV 2001), se spune: Iată, Ţie Îţi place adevărul în omul dinăuntru şi mă vei face să cunosc înţelepciunea în taina inimii mele.” Plăcerea Sa sunt oamenii cu inima întreagă, care vor face voinţa Sa sfântă, căci am fost aleşi „ca să fim sfinţi şi fără pată înaintea Lui, în dragoste”.

 

1Petru 1:1-2: „Petru, apostol al lui Isus Hristos, către locuitorii temporari din împrăştierec din Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia, aleşi după ştiinţa dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, în sfinţirea Duhului, spre ascultare şi stropire cu sângele lui Isus Hristos: Har vouă şi pace să fie înmulţite!” (GBV 2001).

 

Ce înseamnă această cunoaştere de mai dinainte sau preştiinţă? Cuvântul în greacă este: „prognosis”, „pro”: înainte şi „gnosis”: cunoaştere, acest cuvânt poate fi transliterate în română cu: „prognoză”.

 

Astfel oamenii pe baza prognozei meteo îşi i-au sau nu umbrelă sau fac anumite alegerei de călătorie. Prognoza umană este relativă, probabilă; însă prognoza divină este total exactă şi absolut sigură!

 

Astfel, alegerea sfinţilor nu este necondiţionată, ci este condiţionată de cunoaşterea de mai dinainte a acelor oameni! Dumnezeu pe baza cunoaşterii sale de mai dinainte, El i-a cunoscut pe cei ce vor asculta de Evanghelie, vor crede în Isus şi care vor duce până la capăt mântuirea lor, şi pe aceştia i-a ales! – vezi Ioan 6:70. Alegerea se face pe baza unei cunoaşteri dinainte” (SCC), a acelor oameni, dacă alegerea este la întâmplare, nu mai este necesară cunoaşterea lor!

 

În contrast cu aceste adevăruri biblice:

 

Ce explică Societatea Watch Tower despre „alegere”?

 

În cartea Argumente la subiectul „destin”, se spune: “Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, a ştiut că acesta va păcătui?

 

Iată perspectiva pe care le-a oferit-o Dumnezeu lui Adam şi Evei: „Fiţi roditori, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul, supuneţi-l şi stăpâniţi peste peştii mării, peste creaturile zburătoare ale cerurilor şi peste orice creatură vie care se mişcă pe pământ“. „Şi Iehova Dumnezeu i-a dat omului următoarea poruncă: «Din orice pom din grădină poţi să mănânci pe săturate. Dar din pomul cunoaşterii binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, în mod sigur vei muri»“ (Gen. 1:28; 2:16,17). Ţi-ai îndemna copiii să se angajeze într-o acţiune care pare să le asigure un viitor minunat, când ştii de la început că aceasta este sortită eşecului? Le-ai atrage atenţia asupra unui dezastru, când ştii că ai programat totul ca să nu scape de el? Este raţional atunci să se pună astfel de lucruri pe seama lui Dumnezeu?”

 

Apoi mai se explică:

 

Romani 8:28-29: „Noi ştim că Dumnezeu face ca toate lucrările sale să conlucreze spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, al celor care sunt chemaţi potrivit scopului său, fiindcă pe cei cărora le-a acordat mai întâi atenţie, pe aceia i-a şi ales dinainte [i-a predestinat, BC, nota de subsol] să fie modelaţi după chipul Fiului său, pentru ca el să fie întâiul născut între mulţi fraţi“ (vezi şi Efeseni 1:5,Efeseni 1:11). Tot despre aceştia, în 2Petru 1:10 se spune: „Faceţi tot posibilul să vă asiguraţi chemarea şi alergarea, căci, făcând neîncetat aceste lucruri, nu veţi eşua niciodată“. (Dacă aceşti creştini ar fi fost predestinaţi să fie salvaţi, ei nu ar fi putut să dea greş indiferent ce-ar fi făcut. Întrucât din partea fiecăruia se cer eforturi, înseamnă că numai clasa din care fac parte aceştia este aleasă dinainte. Scopul lui Dumnezeu este ca întreaga clasă să se conformeze modelului stabilit de Isus Cristos, însă cei aleşi de Dumnezeu pentru a face parte din această clasă trebuie să se dovedească fideli dacă vor să obţină răsplata care le este pusă înainte.)

 

Efeseni 1:4-5: El „ne-a ales în unitate cu el [cu Isus Cristos] înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără pată înaintea lui, în iubire. Căci el ne-a ales dinainte să ne adopte ca fii prin Isus Cristos, după buna sa plăcere şi după voinţa sa“. (Este demn de reţinut că, în Luca 11:50-51, Isus face o paralelă între „întemeierea lumii“ şi timpul lui Abel. Abel a fost primul om care s-a bucurat de favoarea divină pe tot parcursul vieţii sale. Aşadar, scopul lui Dumnezeu de a aduce în existenţă o ‘sămânţă’ prin care să fie eliberată omenirea a fost stabilit după răzvrătirea din Eden, dar înainte de conceperea lui Abel [Geneza 3:15]. Dumnezeu şi-a fixat drept scop ca, împreună cu Sămânţa principală, Isus Cristos, să fie un grup de discipoli fideli care să facă parte cu el din noul guvern al pământului, Regatul mesianic.)”

 

Aceste explicaţii ale Societăţii Watch Tower, denotă: 1. lipsă de cunoaştere şi de înţelegere a Scripturilor; 2. Că cei care pretind că sunt „aleşi” ai lui Dumezeu pentru cer nu sunt, pentru că Dumnezeu nu a ales o clasă, ci persoane individuale !!!

 

Să luăm lucrurile pe rând:

 

1. lipsă de cunoaştere şi de înţelegere a Scripturilor:

 

Societatea Watch Tower (prescurtat WTS) nu poate pretinde că este călăuzită divin deoarece ea nu înţelege doctrine importante ale Bibliei! Şi se bazează pe o înţelepciune carnală, şi nu pe cea divină!

 

Un exemplu este paragraful: „Ţi-ai îndemna copiii să se angajeze într-o acţiune care pare să le asigure un viitor minunat, când ştii de la început că aceasta este sortită eşecului? Le-ai atrage atenţia asupra unui dezastru, când ştii că ai programat totul ca să nu scape de el? Este raţional atunci să se pună astfel de lucruri pe seama lui Dumnezeu?”

 

Unde spune în Biblie că Dumnezeu nu a ştiut că primii oameni vor cădea? Nici unde!!!

 

Pe ce se bazează teoria aceasta? Pe o părere omenească!!!

 

Unde spune în Biblie că Iehova a cunoscut că ei vor cădea?

 

Dumnezeu a ştiut că Adam şi Eva va păcătui, alt fel nu ar mai fi Dumnezeu! Unul din calităţile Lui este Atotcunoaşterea! Iehova este Atotcunoscător, era imposibil ca El să nu cunoască viitorul!!!

 

Isaia 44:6-7 NW: „Iată ce a spus Iehova, Regele lui Israel şi Răscumpărătorul lui, Iehova al armatelor: «Eu sunt cel dintâi şi eu sunt cel de pe urmă, în afară de mine nu există alt Dumnezeu! Cine este ca mine? Să strige ca să anunţe şi să-mi aducă dovezi. Aşa cum am făcut eu de când am întocmit poporul de demult, aşa să spună ei şi lucrurile care vor veni, şi lucrurile care se vor întâmpla.”

 

Pentru că Iehova este Cel dintâi dar El este şi Cel de pe urmă, El cunoaşte toate lucrurile din veşnicie în veşnicie, astfel lucrurile care vor veni, care se vor întâmpla, nu sunt un secret pentru El, căci El nu este doar: Cel dintâi aşa cum îşi închipui conducerea WTS! Ci El este şi Cel de pe urmă!!! El nu este doar trecut şi prezent, ci şi viitor!!! Ochii Lui văd: trecutul, prezentul şi viitorul!!!

 

Isaia 46:10 NW: “Cel ce spune de la început sfârşitul şi din timpuri străvechi lucrurile care n-au fost încă făcute, Cel ce spune: «Hotărârea mea va rămâne în picioare şi voi face tot ce-mi place»” Pentru El viitorul nu este un secret! În momentul când i-a făcut pe primii oamenii, viitorul lor nu a fost pentru Iehova o necunoscută!!!

 

În plus, dacă nu ar fi îngăduit căderea lor, nu ar fi existat: „liber arbitru”, primi oameni neavând posibilitatea să aleagă pentru că Dumnezeu i-ar fi oprit de la alegerea greşită!

 

Biblia învaţă că oamenii drepţi sunt cunoscuţi de Iehova de la început, de la întemeierea lumii (Geneza 1:1), şi ei au fost scrişi cu numele în cartea vieţii:

 

Apocalipsa 13:8 GBV 2001: „şi i se vor închina toţi aceia care locuiesc pe pământ, al căror nume nu a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieţii Mielului celui înjunghiat.”

 

Apocalipsa 17:8 NW: Fiara pe care ai văzut-o era şi nu mai este, dar se pregăteşte să se ridice din abis şi va merge la distrugere. Când vor vedea că fiara era şi nu mai este, dar că va fi prezentă, locuitorii pământului se vor minuna, însă numele lor n-au fost scrise de la întemeierea lumii în sulul vieţii.”

 

Iată! Numai dacă Dumnezeu ştia de la început, de la întemeierea lumii cine vor fi cei credincioşi, şi cine nu vor fi; ar fi putut să facă o carte a vieţii în care să fie scris: numele celor fideli lui Iehova!

 

Motivul pentru care Dumnezeu a permis răul nu a fost “controversa universală”, care este o învăţătură nebiblică; ci alte motive mult mai importante!!!

 

Vezi materialele: “Controversa universală, o învăţătură nebiblică!, precum şi „De ce permite Dumnezeu suferinţa? Unde vei primi răspunsuri Scripturale la aceste două probleme.

 

În doctrina martorilor prezentată în cartea Argumente mai există două interpretări incorecte:

 

1) “în Luca 11:50-51, Isus face o paralelă între „întemeierea lumii“ şi timpul lui Abel.”

 

În Biblie pentru cuvântul lume apare expresia: „kosmos” care apare de 185 de ori, sensul elementar al acestei expresii vine de la ornament, podoabă (1Petru 3:3), sau ordine. Deci „kosmos”, este opusul haosului şi se aplică la trei idei: I. Universul material, lumea, pământul (Ioan 1:10; Fapte 17:24). II. A doua aplicare se divide în două: 1)locuitorii lumii (Ioan 1:10; Ioan 3:16; Ioan 17:21; Romani 11:12); 2) termenul se mai aplică la sistemul social, politic şi administrativ întemeiat de omenirea înstrăinată de Dumnezeu (Galateni 4:3; Evrei 11:33; Ioan 14:17,Ioan 14:27; Ioan 15:18). III. Însuşirile şi componentele lumii (bunuri, bogăţii, avantaje, înzestrări, plăceri, mod de gândire, etc. - 1Ioan 2:15-17; 1Ioan 3:17; Matei 16:26; Efeseni 2:2; 1Corinteni 2:12; 1Corinteni 3:19; Tit 2:12; 2Petru 1:4; 2Petru 2:20; Iacob 1:27; Iacob 4:4; Ioan 16:33; Ioan 18:36).

 

Astfel expresia: „întemeierea lumii”, este o perioadă ce cuprinde un timp ce începe cu începutul primei zile a creaţiei când s-a creat lumea: cerul şi pământul şi se sfârşeşte cu moartea lui Abel, când s-a întemeiat lumea satanică, neascultătoare şi ucigaşă.

 

Din punct de vedere Scriptural expresia: „întemeierea lumii”, în anumite pasaje se referă la: a) începutul primei zile a creaţiei când Dumnezeu a creat cerurile şi pământul adică lumea (Geneza 1:1), b) sau se referă la cele 6 zile ale creaţiunii (Evrei 4:3); c) sau la moartea lui Abel, când s-a întemeiat lumea satanică, neascultătoare şi ucigaşă (Luca 11:50-51).

 

Care este sensul în Apocalipsa 13:8; Apocalipsa 17:8?

 

Biblia tot despre alegerea sfinţilor, afirmă că ei au fost aleşi înainte de întemeierea lumii” (Efeseni 1:4), sau v-a ales de la început pentru salvare” (2Tesaloniceni 2:13 NW). Cu siguranţă că alegerea lor în Cristos (vezi 2Timotei 1:9) a fost făcută în începutul primei zile a creaţiei, înainte de a apărea lumea satanică prin uciderea lui Abel!

 

Astfel fraza: “însă numele lor n-au fost scrise de la întemeierea lumii în sulul vieţii.”, nu se referă la scrierea numelor cu ocazia întemeierea lumii satanice din timpul uciderii lui Abel, ci cu ocazia: întemeierii lumii fizice, în prima zi a creaţiunii! Astfel Dumnezeu a cunoscut înainte de a crea omul, că ei vor cădea! Dar a permis căderea oamenilor pentru un scop măreţ, vezi tractul: De ce permite Dumnezeu suferinţa?”

 

2) A doua doctrină greşită a martorilor este că Dumnezeu cică ar fi ales “o clasă”, un număr de 144.000, nu persoane individuale!!! Unde spune Biblia aşa ceva?

 

Biblia învaţă, din contră că pe aceia pe care i-a cunoscut dinainte, i-a şi rânduit dinainte fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi-născut între mulţi fraţi. Iar pe cei pe care i-a rânduit dinainte, pe aceştia i-a şi chemat; şi pe cei pe care i-a chemat, pe aceştia i-a şi îndreptăţit; iar pe cei pe care i-a îndreptăţit, pe aceştia i-a şi glorificat.” Deci Dumnezeu nu a ales o clasă, un număr de oameni, iar cei ascultători se vor încadra în număr!!! Dimpotrivă alegrea lui Dumnezeu se bazează pe cunoşterea oamenilor credincioşi de mai dinainte, ei nu au fost predestinaţi să fie ascultători, căci atunci nu ar mai exista liber arbitru, ci ai au ales să asculte, dar Dumnezeu care este Cel dintâi dar El este şi Cel de pe urmă, a cunoscut viitorul şi viaţa lor înainte de a se naşte şi i-a ales de la început!!! (vezi Ieremia 1:5; 1Petru 1:1-2).

 

Concluzie:
Conducerea martorilor care se pretinde a fi „sclavul” sau „Rămăşiţa „unsă”, este o cunducere falsă, fără lumină de la Dumnezeu, pentru că ei dacă ar fi făcut cu adevărat parte dintre cei unşi cu Spirit care cunosc despre toate lucrurile spirituale (1Ioan 2:20,1Ioan 2:27), ar fi cunoscut învăţătura lui Dumnezeu dată prin Biblie despre „alegerea” sfinţilor! Faptul că ei nu o înţeleg, se decalifică singuri din categoria celor „aleşi” cu adevărat de Dumnezeu!!!