Domnul Isus Cristos, a spus: „Adevărat vă spun, nu va trece generaţia aceasta până nu se vor întâmpla toate acestea” (Matei 24:34 BCR). Oare la care generaţie a făcut referire Domnul, că nu va trece?

 

CARE ESTE INTERPRETAREA CORECTĂ A „GENERAŢIEI” DIN Matei 24:34?

Ca să înţelegem textul trebuie să luăm contextul textului.

În Matei 24:3 BCR, ne spune: „Şi cum stătea El jos pe muntele Măslinilor, ucenicii Lui au venit la El la o parte, şi I-au zis: „Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului?” (Matei 24:3). Ucenicii îi pun două întrebări: 1) „Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri?” Adică distrugerea templului din Ierusalim  (v.1,2), şi 2) „care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului?”

Ca răspuns la întrebările lor, Domnul le dă un răspuns complex care conţine mai multe semne, după care creştinii pot discerne când se apropie distrugerea templului şi ziua venirii sau prezenţei Domnului şi sfârşitul lumii, sau a acestui sistem de lucruri.

Semnele sunt descrise în v. 5-29, iar ca o precizare la aceste semne, Domnul Isus spune: „Adevărat vă spun, nu va trece generaţia aceasta până nu se vor întâmpla toate acestea” (Matei 24:34 BCR).

Trebuie să aflăm din Biblie, la ce se referă expresia: „generaţia aceasta”, şi apoi „toate acestea”, ca să înţelegem acest verset din Biblie.

În primul rând, să vedem ce însemnă cuvântul generaţie:

Cuvântul „generaţie”, de la grecescul „genea”, care prin implicaţie înseamnă ‚vârstă’. În Thaylor´s Greek-EnglishLexicon of the NT, putem vedea că „genea” înseamnă „întreaga mulţime de oameni care trăiesc în acelaşi timp.” William F. Arndt şi Wilber Gingrich, (A Greek-English Lexicon of the NT and Other Early Christian Literature, definesc „genea” ca esenţialmente, „suma totală a celor născuţi în acelaşi timp, extinsă să includă pe toţi cei care trăiesc la un moment dat. Contemporani.”

Haideţi să privim la la câteva uzanţe ale lui „genea.”

Matei 23:35-36 NW: „ca să vină asupra voastră tot sângele celor drepţi vărsat pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-aţi ucis între sanctuar şi altar. Adevărat vă spun: Toate lucrurile acestea vor veni peste această generaţie”.

Luca 17:24-25„Fiindcă, aşa cum fulgerul, cu străfulgerarea lui, străluceşte dintr-o parte de sub cer până în altă parte de sub cer, aşa va fi şi Fiul omului. Mai întâi însă, el trebuie să îndure multe suferinţe şi să fie respins de această generaţie”.

Dacă priveşti la felul în care Isus a folosit cuvântul „generaţie”, cred că va fi destul de clar că întotdeauna se referă la contemporanii Săi, poporul iudeu de vârstă adultă, din vremea Sa.

 

Cât durează o generaţie?

Majoritatea comentatorilor văd o generaţie ca referindu-se la o perioadă de treizeci până la patruzeci de ani. Mai important însă este ce spune Biblia despre perioada unei generaţii. Hadeţi să privim şi să vedem.

Evrei 3:8-10 BC: „nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinţii voştri M-au ispitit, şi M-au pus la încercare, şi au văzut lucrările Mele patruzeci de ani! De aceea M-am desgustat de neamul [genea] acesta, şi am zis: ,,Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile Mele!”

Numeri 32:13 BCR: „Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel şi i-a făcut să rătăcească în pustie timp de patruzeci de ani, până la stingerea întregii generaţii care făcuse rău înaintea Domnului.”

Generaţia care s-a răzvrătit în pustie a durat 40 de ani.

Matei 1:17 BC: „Deci, dela Avraam până la David, sunt patrusprezece neamuri [genea] de toate; dela David până la strămutarea în Babilon sunt patrusprezece neamuri [genea]; şi dela strămutarea în Babilon până la Hristos, sunt patrusprezece neamuri [genea].”

În acest tabel genealogic avem date prin care putem estima lunginea unei generaţii. Ni se spune că de la captivitatea Babiloniană până la Cristos sunt patrusprezece generaţii. Acum, data captivităţii pe vremea domniei lui Zedechia, conform istoriei este 586 î.C., după martori 607. De la 586 până la naşterea lui Cristos ar fi 583 de ani care împărţiţi la 14 dau o lungime medie a unei generaţii, de 41 de ani, după data de plecare a martorilor, 43 de ani.

Astfel o generaţie este în jur la patruzeci de ani!

Patruzeci de ani este un număr semnificativ în Biblie, copii lui Israel au rătăcit 40 de ani prin pustie înainte să intre în ţara promisă. David a domnit 40 de ani (2Samuel 5:4). Solomon a domnit patruzeci de ani la Ierusalim peste tot Israelul (1Regi 11:42). Ioas a domnit patruzeci de ani la Ierusalim (2Cronici 24:1). Israelul a avut odihnă patruzeci de ani, în timpul vieţii lui Ghedeon (Judecatori 8:28); Eli fusese judecător în Israel patruzeci de ani. (1Samuel 4:18).

Deci expresia generaţie, se referă la toţi oameni care trăiesc în aceiaşi perioadă de timp, de cca. 40 de ani, care sunt contemorani.

 

Care ar fi sensul la „generaţia aceasta” ?

Una din cele mai importante reguli de interpretare a Bibliei, este regula contextului, nu putem rupe versete din context, dăndu-le un alt sens decât cel dat de context. Contextul ne ajută în multe cazuri să înţelegem sensul unui verset sau a unei expresii.

Ce spune Contextul?

Matei 24:32-34 BC: „de la smochin învăţaţi pilda lui: Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape. Tot aşa şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi. Adevărat vă spun că, nu va trece neamul [genea]  acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri”.

Cu cine discuta Domnul Isus aici? Cu Petru, Iacov, Ioan şi Anrei, cu patru dintre ucenicii (discipolii) Săi.

Deci lor le spune aceste lucruri! Astfel la ei se referă expresia: „voi”, cât şi „Adevărat vă spun”, şi ce le spune? „Adevărat vă spun că, nu va trece neamul [genea]  acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri”. Cine este generaţia (neamul BC) aceasta? Era generaţia contemporană lui Isus şi apostolilor.

Dacă ar fi fost o generaţie din viitor, ar fi spus: „generaţia aceea”, nu „generaţia aceasta” (BCR).

În Marcu 8:38, Isus descrie aceea generaţie: „Pentru că de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în acestă generaţie adulteră şi păcătosă, Se va ruşina şi Fiul omului, când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinţii îngeri.”

Peste această generaţie rea trebuia să vină pedeapsa lui Dumnezeu a distrugerii templului şi a Ierusalimului (v.15-20; Luca 21:20-24), cum a şi venit în anul 70 d.C., împlinind alte cuvinte ale Domnului, din Matei 23:35-36 NW: „ca să vină asupra voastră tot sângele celor drepţi vărsat pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-aţi ucis între sanctuar şi altar. Adevărat vă spun: Toate lucrurile acestea vor veni peste această generaţie”.

Astfel fără a avea nevoie de reinterpretări, şi forţări ale textului, aşa cum face aşa numitul: ‚sclav fidel’, din momentul când Isus a rostit cuvintele şi până în anul 70 d.C. a trecut aproape 40 de ani, astfel generaţia contemporană cu Isus nu a trecut până cuvintele Lui nu s-au împlinit!

Însă ucenicii au întrebat două lucruri: 1) „Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri?” Adică distrugerea templului din Ierusalim  (v.1,2), şi 2) „care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului?”

Şi Domnul Isus, le-a dat un singur răspuns la ambele întrebări, un răspuns care conţine semne care se împlinesc parţial în 70 d.C. şi total la sfârşitul lumii, cât şi semne care privesc strict sfârşitul lumii, cum ar fi prezenţa (gr. parousia) – v.27, şi venirea (gr. erkomenon) – v.30, Fiului Omului.

Astfel deoarece, venirea care are ca efect prezenţa lui Isus în aer (1Tesaloniceni 4:15-17), şi pe muntele Măslinilor (Zaharia 14:3-4), de unde a plecat (Fapte 1:9-12), nu a avut loc în anul 70 d.C., însemnă că profeţia din Matei 24, va avea loc o împlinire finală în viitor.

Şi atunci în viitor, va trebui să mai existe o generaţie care nu va trece până când Fiul Omului va veni. În timp ce nu ştim data sfârşitului, ştim din Biblie cât durează necazul cel mare când se vor împlini semnele în deplinătate lor, cele din Matei cap. 24. Şi astfel ne vom putea da seama clar, că nici aceea generaţie nu va trece până nu se va împlini Cuvântul Donului, de data aceasta despre sfârştul lumii, nu al sistemului iudaic.

Martorii lui Iehova susţin că generaţia aceea a început în 1914, când au început zilele din urmă, şi împlinirea semnelor din Matei 24.

Această interpretare are câteva probleme grave. În primul rând, după cum am văzut, o generaţie are în general conform Bibliei, 40 de ani, noi actualmente (2010) suntem la 96 de ani de 1914!

O altă problemă, profeţia din Matei 24, cu războaie, foamete, epidemii, cutremure de pământ, nu s-a împlinit din anul 1914. Da într-adevăr, din acest an au crescut aceste lucruri dar nu la nivelul profeţit. Să vă dau câteva exemple:

Martorii lui Iehova, asociază în mod corect, Apocalipsa 6:1-8, cu Matei 24, Marcu 13, şi Luca 21. Însă dacă vom citi descrierea din Apocalipsa 6, vom vedea că ea nu se potriveşte la sec. XX. Vă voi da două exemple.

Apocalipsa 6:3-4„Când a rupt Mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând: „Vino şi vezi.” Şi s-a arătat un alt cal, un cal roşu. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se junghie unii pe alţii şi i s-a dat o sabie mare”.

Şi în primul război mondial, şi în al doilea război mondial, au existat ţări neutre, indicând că încă nu s-a luat „pacea de pe pământ”, au existat suficient teritorii în care a existat pace.

Ţările neutre din primul război mondial au fost: Elveţia, Suedia, Spania, Norvegia, Irlanda, Danemarca, Ţările de Jos, Muntenegru, Albania şi Portugalia.

Şi în timpul celui de-al doilea război mondial au existat ţări neutre ca: Spania, Suedia, Irlanda, San Marino, Elveţia, Vaticanul, Portugalia, care nu au fost implicate în conflict, astfel nu putem spune că s-a luat efectiv pacea de pe pământ. Dar în viitor când va galopa acest călăreţ se va lua complet pacea de pe pământ.

Un al semn este, cutremure de pământ (Matei 24:7), teoria conform căreia cele mai mari cutremure au fost după 1914 este o exagerare, în anul 1932 în China are cutremur pe scara Richter de 7,6, cu 70.000 de morţi, iar în 27 iulie 1976, China, Tangshan 255,000. Însă, în anul 1556 în China, Shansi, mor 830,000 de oameni, iar în 11 Octombrie 1737, în India, Calcutta, mor 300,000 de persoane.

Indicând că înainte de 1914, au existat cutremeure mai mari de pământ.

În Apocalipsa 6:8 BC, se spune: „M-am uitat şi iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el, se numea Moartea şi împreună cu el venea după el Locuinţa morţilor. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă şi cu fiarele pământului”.

Conform acestei profeţii, un sfert din populaţia globului trebuie să moară în urma acţiunii acestui călăreţ.

Nici într-un război, în care de obicei este asociat cu foamete, boli, pustiirea localităţilor, şi astfel drum liber pentru animalele sălbatice, nu au murit un sfert din populaţie.

În al doilea război mondial au fost ucişi între 50 – 70 de milioane, după cele mai mari estimări este vorba de 78 de milioane. Însă în anul 1945, populaţia globului era de 2 miliarde, vezi:

http://www.e-scoala.ro/ecologie/sprapopulare.html

Un sfert din populaţia globului era cca. 500 de milioane, adică cu aproape de 10 ori mai mult ar fi trebuit să moară în război, ca să ne gândim la varianta că profeţia se împlineşte de la 1914 încoace.

Ba mai mult, în Apocalipsa 9:18, se mai precizează de o moarte în masă, când spune: „A treia parte din oameni au fost ucişi de aceste trei urgii: de focul, de fumul şi de pucioasa, care ieşeau din gurile lor”.

Conducerea martorilor, interpretează simbolic, aşa cum face cu toate pasajele deranjante pentru doctrina lor, din păcate ei interpretează simbolic acolo unde trebuie interpretat literal, şi literal acolo unde trebuie interpretat simbolic!

Din acest text dacă suntem sincer, după uciderea a unui sfert din populaţie de călăreţul pe cai gălbui, urmează o ucidere în masă a unei treimi a populaţiei globului de către demonii veniţi din adânc, din locaşul lor, care îl au ca rege pe regele „Abadon” adică Distrugere, care nicidecum nu este Isus aşa cum se forţează interpretare de către martori!

Astfel, iubite cititor întreabă-te, a avut loc între 1914 – 2010, o secerare mortală a unui sfert din populaţia globului şi apoi ulterior a unei treimi din ea? Adică din cele 2 miliarde din anul 1945, ca exemplu, ar fi murit iniţial 500.000 de oameni, ulterior alţi 500.000 de oameni, ajungându-se la un milion, adică la jumătate din populaţie.

Dacă eşti Martor a lui Iehova, şi eşti sincer, spune-mi te rog când s-a împlinit asta în istorie? Sau mai degrabă urmează să se împlinească?

Multe plăgi din Apocalipsa conducerea martorilor le interpretează foarte simbolic, ca şi cum necazul cel mare, care este „un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi” (Matei 24:21), este de fapt mai mic decât plăgile din Egipt, când Israelul a ieşit din el!

Toate aceste lucruri, indică că profeţia din Matei 24, este o profeţie cu privire la viitor, şi nu o profeţie începând cu 1914!

Revenind la Matei 24, ucenici Îl întreabă două întrebări pe Isus: prima, viza distrugerea templului la care făcea referire Domnul Isus în discuţia cu ei, când le spunea: „Când a ieşit Isus din Templu, unul din ucenicii Lui i-a zis: „Învăţătorule, uită-Te ce pietre şi ce zidiri!” Isus i-a răspuns: „Vezi tu aceste zidiri mari? Nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată.” (Marcu 13:1-2); iar doua viza semnul prezenţei lui Cristos şi încheierea epocii.

Prin urmare Matei 24:34 are următoarele două înţelesuri:

1) „Adevărat vă spun, nu va trece generaţia aceasta [care l-a respins pe Mesia] până se vor întâmpla toate acestea [toate evenimentele legate de distrugerea Ierusalimului din anul 70 e.n.].

2) „Adevărat vă spun, nu va trece generaţia aceasta [care va vedea „începutul durerilor” şi evenimentele premergătoare venirii Domnului] până se vor întâmpla toate acestea [toate evenimentele legate de: necazul cel mare, revenirea Domnului şi sfârşitul epocii].

Isus dă aici un singur răspuns, dar referitor la două perioade de timp.

Însă atunci, când se vor împlini profeţiile din Matei 24, Marcu 13, Luca 21, Apocalipsa 6, etc. ?

Aceste profeţii vizau o scurtă perioadă de timp, ca generaţia respectivă să nu treacă, generaţia de la 1914, a trecut, de aceea, aşa numitul ‚sclav fidel’ a fost obligat, să reinterpreteze de câteva ori în ultimii ani acest verset. Deoarece când trece o generaţie, majoritatea din acce generaţie au murit, chiar dacă mai sunt câţiva, generaţia a trecut (marea masă de oameni de la 1914), a trecut!

Interpretarea corectă a Bibliei, este că Matei 24:4-26; Marcu 13:5-23; Luca 21:8-24; Apocalipsa cap. 6-18, se referă la evenimente din necazul cel mare sau timpul sfârşitului, şi nu la zilele din urmă aşa cum interpretează martorii.

Zilele din urmă au început la Penticosta conform Bibliei. Referindu-se la Penticostă (Fapte 2:1-4), apostolul Petru, spune: Fapte 2:17  „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii şi bătrânii voştri vor visa visuri!” Prin urmare zilele din urmă nu au început în anul 1914.

Apostolul Pavel afirmă că trăia în zilele din urmă, şi nu doar ale sistemului iudaic, cu care nu mai avea nici o legătură, ci cu zilele din urmă ale acestui sitem de lucruri, datorită cărora creştinii de pe întregul imperiu roman (nu doar din Iudeea), erau afectaţi. Observaţi!

În 1Timotei 4:1, se spune: „Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă [„timpurile din urmă” BCR], unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor”. Iată Pavel îl atenţionează pe Timotei ce să facă în consecinţă, astfel el spune: „Dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrăneşti cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături pe care ai urmat-o până acum” (1Timotei 4:6).

Astfel Timotei trebuia să pună înaintea fraţilor „acesta lucruri”, care lucruri? „Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credinţă şi ale bunei învăţături pe care ai urmat-o până acum.........(v. 1-5).   În anul 64 când a scris Pavel, în ce timp erau ei? În „timpurile din urmă”!

Deci iată timpurile de pe urmă nu încep în 1914, ci au început în primul secol probabil la Penticosta!

Un alt sfat pe care i-l dă Pavel la Timotei, este că: „Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele” (2Timotei 3:1). Ce nevoie avea Timotei ‚să ştie’, dacă el nu trăia în acele vremuri, şi nici nu apuca să trăiască în acele timpuri? Până la v. 9, cât şi v. 13, continuă cu descrierea negativă a timpurilor şi cu exemple negative, apoi cu exemplul bun a lui Pavel şi lucrurile bine din copilăria lui Timotei.

Iacob 5:3„Aurul şi argintul vostru au ruginit; şi rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră: ca focul are să vă mănânce carnea! V-aţi strâns [la prezent] comori în zilele din urmă!” Aici Iacob le spune la unii creştinii că şi-au stâns comori în timpul vieţii lui. Când şi-au strâns? În „în zilele din urmă!” Când sunt zilele din urmă? Încă din primul secol.

2Petru 3:3-5„Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor, şi vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!” Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei”.

Apostolul Petru avetizează pe creştini, că vor veni batjocoritori, cu siguranţă că aceşti batjocoritori au venit în timpul vieţii lor, altfel sfatul nu le-ar fi fost de nici un folos. Iuda, relatează că acei batjocoritori au venit în timpul acela, avertizarea profetică a lui Petru s-a împlinit, când spune în Iuda 1:18„Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite” (vezi şi v.10-17). Prin urmare, din primul secol, au început zilele din urmă.

Nici unul din acesta pasaje nu leagă expresia: zilele din urmă de Ierusalim sau de templu, ca să spunem că se referă la zilele din urmă a le sistemului iudaic. Nu, scrisorile arată o stare imorală, păcătoasă, batjocoritoare, a imperiului roman, nu a Israelului. Pavel îi scrie la Timotei care era în Efes (1Timotei 1:3), şi îl avertizează, iar slujirea lui Pavel era pentru oamenii naţiunilor nu pentru evrei (Galateni 2:8-9), iar Petru scris către adunări din Asia mică (Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia), nu din Iudeea (1Petru 1:1).

În plus, în Luca 21:24, care descrie aceeaşi epocă ca şi Matei 24, acolo Isus vorbeşte de „timpurile neamurilor”, care este un timp de opresiune a naţiunilor asupra Ierusalimului, după distrugerea templului şi a Ierusalimului, din anul 70 e.n. şi NU o perioadă după distrugerea Ierusalimului din 607 î.C. de către babiloneni, până în anul 1914 d.C. aşa cum interpretează WTS.

Observaţi contextul: Luca 21:20-24„Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape. Atunci, cei din Iudea să fugă la munţi, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el şi cei de prin ogoare să nu intre în el. Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca să se împlinească tot ce este scris. Vai de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţâţă în acele zile! Pentru că va fi o strâmtorare mare în ţară şi mânie împotriva norodului acestuia. Vor cădea sub ascuţişul săbiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile; şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor”.

Este clar când s-a împlinit pustiirea Ierusalimului, în anul 70 d.C. Chiar literatura martorilor explică v.20-23, la 66-70 d.C., dar apoi v. 24, îl aplică la perioada 607 î.C. – 1914 d.C., dar asta ar însemna să scoatem textul din contextul lui.

Prima împlinire a frazei: „Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor”, se aplică la anul 70 d.C. când Ierusalimul a fost călcat în picioare, până când nu a mai fost călcat de neamuri. În decembrie 1949 Ierusalimul, respectiv partea lui de vest , a fost proclamat de David Ben Gurion capitală a noului stat evreiesc Israel. Astăzi el este locuit de 706.400 de locuitori.

Însă împlinire finală din necazul cel mare, se referă la o perioadă de trei şi jumătate când din nou Ierusalimul pământesc (că despre el este vorba), va fi călcat în picioare.

În Apocalipsa 11:2, se precizează: „Dar curtea de afară a Templului las-o la o parte nemăsurată; căci a fost dată Neamurilor, care vor călca în picioare Sfânta cetate patruzeci şi două de luni”.

Deci, se precizează clar cât durează timpurile neamurilor în perioda finală, timpul sfârşitului, şi anume supremaţia neamurilor asupra Ierusalimului pământesc, şi călcarea în picioare a lui va fi de 42 de luni, cca. trei ani şi jumătate.

Aceste ‘timpuri ale neamurilor’ durează 42 de luni (Apocalipsa 11:2); lăsând Biblia să interpreteze Biblia, se referă la o epocă viitoare de necaz, pentru Ierusalim. De unde ştiim? Deoarece invazia lui Titus în anul 70 e.n. aceasta nu a durat 42 de luni, şi nici ocupaţia romană; ci, ocupaţia a durat mult mai mult.

Dacă conform Bibliei, zilele din urmă au început în primul secol d.C.; necazul cel mare nu a început încă.

Zilele din urmă au început în primul secol d.C. În Fapte 2:1-21, este relatată turnarea Duhului Sfânt la Penticosta, iar apostolul Petru care citează din profetul Ioel 2:28-29, şi plasează această turnare a Spiritului Sfânt în „zilele de pe urmă” (Fapte 2:17 BCR). Tot în primul secol al erei noastre sau împlinit parţial, profeţiile lui Isus din evanghelii privitoare la Ierusalim (Matei 24; Marcu 13; Luca 19:41-44; cap. 21), care a fost distrus în anul 70 d.C.  

Zilele din urmă continuă şi în timpul nostru şi vor culmina cu o perioadă de timp, din viitor, numită „necazul cel mare” (Apocalipsa 7:14), sau „timpul sfârşitului” (Daniel 11:35).

Această epocă, va dura aproximativ: trei ani şi jumătate, descrisă în mai multe texte din Biblie (Daniel 7:25-26; Daniel 9:27; Daniel 12:7,Daniel 12:11; Apocalipsa 11:2; Apocalipsa 12:6,Apocalipsa 12:14; Apocalipsa 13:5).

Generaţia care a auzit cuvintele Domnului şi care a văzut semnele de atunci împlinindu-se local şi la scară mică: foamete, epidemii, cutremure de pământ, războaie, etc. nu a trecut.

Generaţia care ve vedea „începutul durerilor”, primele semne, nu va trece până nu va veni sfârşitul, de ce? Deoarece semnele la scara lor maximă, se vor împlini în necazul cel mare, sau timpul sfârşitului care durează doar trei ani şi jumătate, este mai mult decât clar că o generaţie nu poate trece în trei ani şi jumătate, astfel se împlinesc cuvintele Domnului, într-un mod neforţat, textul Biblic nu trebuie să-l forţăm că să se potrivescă cu concepţia noastră aşa cum face WTS, ci noi trebuie să ne pliem după el.

Atunci poţi ştii că o interpretare biblică este corectă, când ea se pliază perfect, nu forţat, când toate piesele se aşează în mod natural, fără a le forţa sau distorsiona.

 

 

ISTORIA INTERPRETĂRII WTS ÎN CE PRIVEŞTE „GENERAŢIA” DIN Matei 24:34?

 

Iniţial Studenţii în Biblie, şi ulterior din 1931, Martorii lui Iehova, au dat diverse interpretări la generaţia din Matei 24:34, indicând că nu poate fi vorba de un ‚sclav fidel şi prevăzător’, care transmit în mod fidel Cuvântul lui Iehova. Ci mai degrabă o conducere care nu are călăuzirea Spiritului Sfânt, şi care interpretează după bunul plac Scripturile, spre pierzarea lor (2Petru 3:16).

Am conceput aceasta a doua parte a materialului, cât s-a putut, sub forma unui interviu sau dialog.

 

Interviul despre generaţia din Matei 24:34

 

La acest interviu eu pun întrebările (albastru), iar publicaţiile răspund în locul persoanelor sau a WTS (verde)

 

C.T. Russell

Cu cine discut?

Cu Pastorul Russell, cu Îngerul sau mesgerul Bisericii din Laodicea, şi sclavul fidel şi prevăzător.

W 1/5 1922, p.132 despre el: „Nu a existat nimeni în prezent care să poată spune cu sinceritate, că a primit cunoştinţa planului divin, de la orice sursă decât de la fratele ministru Russell, direct sau indirect. Orice indicaţie de la Domnul a arătat că Dumnezeu l-a dat pe fratele Russell bisericii ca să fie solul lui.”

„Dacă analizăm rezultatele, nu există NICI O UMBRĂ DE ÎNDOIALĂ că Spiritul Sfânt al lui Iehova a fost cel care a dirijat strădaniile fratelui Russell şi a colaboratorilor săi. Ei au DOVEDIT CĂ APARŢINEAU SCLAVULUI FIDEL ŞI PREVĂZĂTOR.” (W 15/5 1995 p.17, par.7).

1879-1919, la p. 6611(engleză): „Sclavul…sunt persoane individuale NU O CLASĂ.”

Cartea Finised Mystery p.53, spune: „3:14...specialul mesager al epocii din urmă al bisericii era Charles T. Russell...”.

  

Care credeţi că este interpretarea la „generaţia aceasta” din Matei 24:34?

Oameni care trăiesc în acelaşi timp, contemporani, persoanele contemporane strâmtorării lui Israel până în anul 70, şi generaţie care va fi martora semnelor de care sau interesat apostolii.

Cartea Studii în Scripturi VOL. IV (1897) p, 602-604:

„De la smochin învăţaţi pilda lui: când îi frăgezeşte şi îi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara* este aproape. Tot aşa şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că El [Împărăţia lui Dumnezeu — Luca 17:21] este aproape, la uşi. Adevărat vă spun, nu va trece generaţia aceasta până nu se vor întâmpla toate acestea. Cerul şi pământul [ordinea ecleziastică şi socială de astăzi] vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece nicidecum.” Mat. 24:32-35... Necredincioşii s-au agăţat de acest pasaj pretinzând că în mod evident n-a fost împlinit, şi ca atare dovedeşte că Domnul nostru a fost un profet mincinos. Ei aplică profeţia în întregime la necazurile legate de căderea statului naţional Israel, în anul 70 d. Cr., şi remarcă dispreţuitor că generaţia aceea şi multe altele au trecut fără a vedea împlinirea „tuturor acestor lucruri”. Răspunsul nostru la aceasta este, desigur, că profeţia Domnului nostru nu este înţeleasă — că ea s-a referit numai în parte la strâmtorarea asupra Israelului, care a culminat în anul 70 d. Cr.

Dar pentru a răspunde la obiecţie, anumiţi scriitori creştini au ajuns să susţină că cuvintele „generaţia aceasta” înseamnă de fapt acest neam, evreii, nu va trece până când toate aceste preziceri se vor împlini.

Dar noi trebuie să contestăm această interpretare din câteva motive:

(1) Deşi se poate spune că cuvintele „generaţie” şi „neam” vin dintr-o rădăcină sau punct de plecare comun, totuşi ele nu sunt identice; şi în utilizare scripturală cele două cuvinte sunt cu totul distincte.

((603))

Să observăm că în Noul Testament, când cuvântul generaţie este folosit cu sensul de neam sau urmaşi, este întotdeauna din cuvântul grecesc gennema (ca în Matei 3:7; 12:34; 23:33; Luca 3:7) sau din genos (ca în 1Petru 2:9). Dar în cele trei relatări ale acestei profeţii, Domnului nostru I se atribuie folosirea unui cuvânt grecesc cu totul diferit (genea), care nu înseamnă neam, ci are aceeaşi semnificaţie ca şi cuvântul nostru generaţie. Alte utilizări ale acestui cuvânt grecesc (genea) dovedesc faptul că nu este folosit cu semnificaţia de neam, ci cu referire la oameni care trăiesc în acelaşi timp, contemporani. Cităm ca dovadă: Matei 1:17; 11:16; 12:41; 23:36; Luca 11:50, 51; 16:8; Fapte 13:36; Coloseni 1:26; Evrei 3:10.

(2) Domnul nostru nu S-a putut referi la neamul evreiesc şi ar fi fost nepotrivit să folosească un cuvânt grecesc cu semnificaţia de neam, deoarece neamul evreiesc n-a fost subiectul întrebării apostolilor şi nici al profeţiei Domnului ca răspuns la ea. Israelul de abia că este menţionat în profeţie, şi dacă ar fi spus: Acest neam nu va trece până nu se vor împlini toate, ar fi lăsat problema deschisă pentru întrebarea la care sau la ce neam Se referea, deoarece nu este indicat nici un neam anume. De aceea, dacă cuvântul ar însemna neam, ar fi tot atât de potrivit să se spună că se referă la neamul omenesc, cum ar fi şi să se spună că se referă la neamul evreiesc. 

Dar înţelegând că genea aici, ca şi în alte locuri, înseamnă generaţie, şi recunoscând că cuvintele Domnului nostru au fost o profeţie care cuprinde tot Veacul Evanghelic, nu avem nici o dificultate să înţelegem că declaraţia înseamnă: „Această generaţie [care va fi martora semnelor de care sau interesat apostolii şi care tocmai au fost enumerate de către Domnul nostru — şi anume: întunecarea soarelui, a lunii şi căderea stelelor] — această generaţie nu va trece până nu se vor împlini toate acestea”. Cu alte cuvinte, semnele menţionate se vor întâmpla în perioada unei generaţii la încheierea veacului”.

http://www.acsib.com/roman/Vol4C12.htm

 

Când credeţi că se va împlini profeţia cu generaţia?

N-ar fi nepotrivit să socotim „generaţia” de la 1878 până la 1914.

Cartea Studii în Scripturi VOL. IV (1897) p, 605:

Or, deoarece Învăţătorul a spus, „Când veţi vedea toate aceste lucruri”, şi deoarece „semnul Fiului Omului în cer”, înmugurirea smochinului şi adunarea „aleşilor” sunt socotite printre semne, n-ar fi nepotrivit să socotim „generaţia” de la 1878 până la 1914 — 36 de ani şi jumătate — cam media vieţii umane astăzi”.

http://www.acsib.com/roman/Vol4C12.htm

 

Nu credeţi că este posibil să greşiţi cu perioada: 1878-1914, sau ca ulterior să schimbaţi interpretarea?

Nu, deoarece datele sunt ale lui Dumnezeu nu ale noastre!

W 15/7 1894, p. 1677 (din Reprints), se spune: „Nu vedem nici un motiv pentru schimbarea cifrelor – nici nu le-am putea schimba, chiar dacă am vrea. Ele sunt credem noi, datele lui Dumnezeu nu ale noastre”.

 

  1. F. Rutherford

Cine sunteţi dvs., cu cine discut?

Cu Joseph Franklin Rutherford, al doilea preşedinte al Societăţii Watch Tower.

 

Care credeţi că este interpretarea la „generaţia aceasta” din Matei 24:34?

Generaţia aceasta sunt membri ai noi creaţii care vor fi pe pământ până în timpul Armaghedonului.

„Ajungem aşadar la concluzia incontestabilă că Isus s-a referit la noua creaţiune [cei unşi] când a spus că «nu va trece neamul acesta până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri». Aceasta ne arată foarte convingător că unii dintre membrii noi creaţiuni vor fi pe pământ pe timpul Armaghedonului.“

— W 1927 15/2 p. 62.

 

Este aproape Armaghedonul?

Foarte aproape!

Light (1930) vol. 2 p. 327: „Marele punct culminant este foarte aproape”.

Vindication (1931), vol.1 p.147: „Armaghedonul este foarte aproape...”.

Preparation (1933) p.11: „Dovada incontestabilă că timpul izbăvirii este foarte aproape”

 

Sunteţi siguri că aşa stau lucrurile?

Da, Iehova a deschis înţelegerea acestor profeţii!

Preparation (1933) p. 16-18: „Că a deschis acum aceste profeţii ca să fie înţelese de unşii Lui e o dovadă că marea bătălie este aproape...”

 

Deci credeţi că sunteţi FOARTE aproape de Armaghedon?

Da, foarte aproape.

Salvation (1939) p.310: „Bătălia din marea zi a Dumnezeului Atotputernic este foarte aproape”.

The Mesenger (1940) p.6: „Armaghedonul este înaintea noastră...Marele punct culminant a venit”

W15/9 1941 p.276: „Sfârşitul final este foarte aproape”; p.288: „Lunile rămase până la Armaghedon”.

[J.F. Rutherford a decedat peste câteva luni în 8 ianuarie 1942.]

 

  1. Knorr

Cine sunteţi dvs., cu cine discut?

Cu N. Knorr, al treilea preşedinte al Societăţii Watch Tower.

 

Care credeţi că este interpretarea la „generaţia aceasta” din Matei 24:34?

Aceasta înseamnă ca din 1914 nu va trece o generaţie până la împlinirea tuturor lucrurilor, trecând prin vremea marelui necaz. W 1951 1/7 p. 404.

Toate evenimentele vor avea loc pe parcursul unei generatie. - W 1952 1/9 p.543

„Sensul efectiv al acestor cuvinte este, fără îndoială, acela care aplică semnificaţia obişnuită a cuvântului «generaţie», ca cea din Marcu 8:12 şi Faptele 13:36, ori cea referitoare la persoane care trăiesc în perioada dată. Deci judecăţile acumulate aveau să cadă asupra «acestei generaţii» (Mat. 23:36). Aceasta înseamnă, prin urmare, că începând din 1914 nu va trece o generaţie până nu se împlinesc toate şi asta în mijlocul unei mari perioade de necaz.“ – W 1 iulie 1951, pag. 404 (engl.).

Multe persoane care au fost în viaţă în 1914, vor fi în viaţă şi vor prinde timpul Armaghedonului. - From Paradise Lost To Paradise Regainet (1958) p. 205.

„Mulţi dintre oamenii care trăiesc de la 1914 încoace vor mai fi în viaţă când va sosi timpul izbucnirii Armaghedonului.“ — De la Paradisul pierdut la Paradisul recaştigat (engl.), pag. 205.

Isus a folosit termenul generatie într-un sens simbolic? Nu, nu ar trebui sa spunem că aici generaţie are un sens simbolic. Generatia din Matei 24:34, include persoanele în viaţa la timpul izbucnirii razboiului din cer, din 1914... membrii acelei generaţii vor vedea sfarşitul acestei lumi – Treziţi-vă! (1962)  9/22 p. 27.

„Folosea oare Isus cuvântul «generaţie» într-un sens simbolic? Nu, nu ar trebui să spunem că aici cuvântul «generaţie» ar avea un sens simbolic. . . . «Generaţia » din Matei 24:34 include persoane care erau în viaţă la timpul izbucnirii războiului din cer, în 1914 . . . Membrii acelei generaţii vor vedea sfârşitul acestei lumi.“ — Treziţi-vă!, 22 septembrie 1962, pag. 27 (engl.).

 

Suntem aproape de Armaghedon?

Armaghedonul e mai aproape decât cred mulţi, întrebă-te care este cel mai profitabil mod de a folosi timpul rămas? Dacă eşti înţelept nu vei ocoli sau sării răspunsul.

„Cei treizeci şi şase de ani care au trecut din 1914, în loc să îndepărteze Armaghedonul l-au adus mai aproape decât cred cei mai mulţi. Nu uita. Această generaţie nu va trece până se vor împlini toate aceste lucruri”( Matei 2434). În mod corespunzător întrebarea importantă este: care este cel mai profitabil mod de a folosi timpul rămas? Dacă eşti înţelept nu vei ocoli sau sării răspunsul. – Ecleziast 8:5. - W 1950 419.

 

[Dragă cititor, cine ocoleşte sau sare peste răspuns acum? În anul 1995, 2003, 2008, şi 2010, oare nu chiar WTS, care şi-a schimbat doctrina?]

 

Nu este posibil ca chestiunea cu generaţia de la 1914, care nu trece, să fie o alarmă falsă?

Această generaţie de la 1914, nu va trece, nu este o alarmă falsă.

 „Aceste evenimente au început să se întâmple pe pământ în anul 1914 şi continuă să se afirme până în ziua de azi. Nu doar una sau două dintre aceste întâmplări memorabile au venit peste această generaţie ci toate. NU ESTE O ALARMĂ FALSĂ!” - W 1953 648.

„Noi din această ‘generaţie’ am văzut aceste lucruri prezise ‘începând să se întâmple’ în 1914, iar acum în ultimii cinzeci şi patru de ani le-am văzut întâmplându-se. Astfel convingerile noastre au fost confirmate. Dintr-un lung şir de evenimente prezise ştim că regatul lui Dumnezeu s-a apropiat de actul acestuia de distrugere a acestui sistem de lucruri şi a sprijinitorilor lui la Armaghedon şi de aducere a eliberării noastre grandioase”. – W 1968 754.

 

Câţi ani au avut cei ce au fost martori la primul război mondial?

Generaţia care în anul 1914, a avut cel puţin 15 ani.   

„Pare evident că Isus vorbea despre cei care erau suficient de maturi încât să înţeleagă evenimentele ce aveau loc când au început zilele din urmă. . . .Chiar dacă presupunem că la vârsta de 15 ani cineva ar fi destul de receptiv să înţeleagă semnificaţia a ceea ce s-a întâmplat în 1914, cel mai tânăr din “această generaţie” ar avea deja 70 de ani astăzi. Astfel marea majoritate a generaţiei la care se referea Isus a trecut deja în moarte. Cei rămaşi se apropie de o vârstă înaintată. Şi să nu uităm că Isus a spus că sfârşitul acestei lumi rele va veni înainte ca generaţia să treacă în moarte. Chiar şi acest lucru ne spune că anii rămaşi înainte ca sfârşitul prezis să vină nu pot fi mulţi”. Treziţi-vă! (1968) 10/8 p. 13-14, eng.

 

Credeţi că generaţia de la 1914, va trece înainte de sfârşitul final, adică Aramaghedonul?

Armaghdonul este atât de aproape încât nu va trece generaţia aceea.

You May Survive Armagheddon Into God ’S New World (1953) p.11: „Armaghedonul este atât de aproape, încât va lovi generaţia care acum este în viaţă”.

W 1/5 1943 p. 139: „Sfârşitul final al tuturor lucrurilor este foarte aproape”

 

Care este opinia dvs. despre venirea Armaghedonului?

Armaghedonul este foarte aproape, este chiar la uşă!

W15/1 1942 p.28: „A venit timpul ca Isus Cristos să ia în stăpânire toate lucrurile”.

W1/5 1942 p.139: „Acum cu Armaghedonul chiar înaintea noastră”.

W 1/9 1944 p. 264: „Armaghedonul este foarte aproape”.

Let God be true (1946) p.194: „Dezastrul de la Armaghedon...este la uşă”.

This Means Everlasting Life (1950) p. 311: „Marşul a pornit! Încotro Spre câmpia Armaghedonului pentru războiul din marea zi a Dunezeului Atotputernic”.

 

În continuare, interviul va continua cu Societatea Watchtower, căci din 1971, a venit în fiinţă corpul de guvernare.

 

Care este părerea dvs. ca corp de guvernare pus de Iehova, care este sensul generaţiei din Matei 24:34?

Generaţia noastră va vedea sfârşitul ordinii prezente, deoarece generaţia de la 1914, a îmbătânit deja, însemnă că timpul fixat trebuie să fie foarte aproape.

„Generaţia noastră va vedea sfârşitul ordinii din prezent, încărcată de presiuni. De fapt, avem motive bune să sperăm că o nouă ordine făcută de Dumnezeu ar putea începe în decursul acestui deceniu . . . Generaţia care trăia în 1914, când au început să aibă loc «aceste lucruri», a îmbătrânit deja. . . .Asta înseamnă că impul fixat pentru desfăşurarea completă a lor trebuie să fie foarte aproape.“

— Treziţi-vă!, 8 octombrie 1971, pag. 26 (engl.).

 „Şi, fapt foarte important pentru noi, a fost prezis că acest lucru va avea loc în timpul unei singure generaţii, generaţia care a fost în viaţă în 1914”. - Treziţi-vă! (1973) 10/8 p. 19, eng.

„Astăzi suntem înaintaţi cu mai mult de şaizeci de ani ‘în încheierea sistemului de lucruri’ şi ne bucurăm că mai sunt încă cu noi unii din generaţia lui 1914 care, asemenea apostolului Ioan, sunt exemple vii de perseverenţă fidelă”. – W 1977 734.

 

Deci cei ce au văzut evenimentele de la 1914, nu au fost bebeluşi sau copii mici?

Nu, generaţia de la 1914, nu se poate aplica la bebeluşi!

„Astfel, în aplicaţia din timpul nostru, „generaţia” în mod logic nu s-ar aplica la bebeluşii născuţi în timpul primului război mondial”. W. 10/1 1978 p. 31 (engl.).

 

Mai este valabilă presupunerea că doar la vârsta de 15 ani, au putut fi receptivi la evenimentele din 1914?

Nu, cineva poate fi receptiv la semnele din Matei 24 şi mai repede. Dacă presupunem că varsta de 10 ani este suficientă să creeze o intipărire de durată.

 „Dacă considerăm că 10 ani este vârsta la care un eveniment lasă o impresie de neşters în memoria unei persoane, atunci există astăzi peste 13 milioane de americani care au o „aducere aminte despre primul război mondial”. Şi dacă sistemul rău al acestei lumi va supravieţui până la schimbarea secolului, ceea ce este foarte improbabil având în vedere tendinţele mondiale şi împlinirea profeţiei biblice, vor exista încă supravieţuitori ai generaţiei războiului întâi mondial. Oricum, faptul că numărul lor se diminuează este un indiciu în plus că “încheierea sistemului de lucruri” înaintează rapid spre sfârşitul ei”. WT.10/15/80 p. 31

„Au trecut deja şaizeci şi şapte de ani de când ‘generaţia ’ lui 1914 a văzut începutul acestor necazuri (Matei 2434). Astfel timpul aproape a expirat pentru această generaţie strâmbă şi sucită”. – W 1981 11\15 p.11.

 

Vă gândiţi la varianta că cei care au fost bebeluşi în 1914, nu vor trece, pentru că a trecut cam mult timp?

Dacă Isus a folosit ‚generaţie’ în sensul de oameni contemporani cu anul 1914, atunci bebeluşi au 70 de ani acum.

„Dacă Isus a folosit "generaţia" în sensul acesta şi o aplicăm la 1914, atunci bebeluşii acelei generaţii au acum 70 ani sau mai mult. Şi alţii care erau în viaţă în 1914 au peste 80 sau 90 de ani, câţiva atingând 100. Există încă multe milioane de oameni în viaţă din acea generaţie. Unii dintre ei “nu vor trece cu nici un chip până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri”. - Luca 21:32. W 1984 5/15.

„Şi Isus ne-a spus să ne bucurăm la vederea norilor negri de furtună ai Armaghedonului adunându-se de la acest timp. El ne-a spus că ‘generaţia lui 1914 ’ - anul în care a început să se împlinească semnul  - ‘nu va trece nicidecum până se vor întâmpla toate aceste lucruri’ (Matei 24: 34). Unii din acea ‘generaţie’ ar putea rămâne în viaţă până la sfârşitul secolului. Dar sunt multe indicii că ‘sfârşitul’ este cu mult mai aproape decât atât!” – W 1984 3\1 p.18.

„Cronologia biblică şi împlinirea profeţiilor furnizează dovezi ample că această perioadă a început în 1914, astfel că înainte ca generaţia anului 1914 să treacă de tot, trebuie să fie executată judecata lui Dumnezeu”. W 1985  1/5 p. 4

 

Interpretarea este tot aceiaşi, generaţia de la 1914, nu va trece?

Da, ea este interpretarea corectă, mai există persoane care au trăit în acel timp.

[Oare aceasta este motivaţia pentru care au hotărât să ţină această interpretare în vigoare?]

„Chiar dacă sau scurs mai mult de 70 de ani din 1914 există încă persoane care au trăit în acel timp. După The American Legion Magazine pe decembrie 1984, în Statele Unite sunt încă în viaţă 272 000 de veterani ai primului război mondial şi lucrurile stau la fel în alte ţări. Mai mult, numărul scade destul de rapid. Astfel cât va dura până ce ultimul veteran al primului război mondial va intra în istorie?” – W 1986 2/15 p.5.

„Astfel astăzi, în 1986, aceasta înseamnă că noi suntem deja intraţi cu 72 de ani în ‘timpul sfârşitului’. Isus a promis că unii membri ai generaţiei, destul de maturi să fie martori ai începutului ei, vor mai fi încă în viaţă când necazul cel mare o va aduce la încheiere”. – Matei 24:34.” – W 1986 11/1 p.7.

 

Nu a trecut cam mulţi ani de la 1914?

Sunt milioane de oameni pe pamant care s-au nascut cel tarziu în acel an – Treziţi-vă! 1988 4/8 p.14.

„Cea mai mare parte a generaţiei anului 1914 a trecut. Totuşi, mai există milioane de oameni pe pământ care au fost născuţi în acel an sau mai devreme. . . . Cuvintele lui Isus se vor adeveri, «această generaţie nu va trece nicidecum până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri».“ — Treziţi-vă!, 8 aprilie 1988, pag. 14 (engl.).

Deci generaţia la început sunt cei care au avut minim 15 ani în 1914, apoi 10 ani, apoi la cei născuţi în anul 1914!

Au trecut 74 de ani de la 1914, din punct de vedere omenesc ar putea părea o perioadă foarte lungă de timp, dar creştinii cu ochi de vultur îşi dau seama că accea generaţie nu a trecut!

 „Au trecut 74 de ani de la izbucnirea primului război mondial din 1914. Din punct de vedere omenesc ar putea părea o perioadă foarte lungă de timp. Dar unii creştini cu ochi de vultur care au văzut primul război mondial sunt încă în viaţă. Generaţia lor n-a trecut de tot”. – W 1988 10/15 p.4.

 

Deci atunci să înţelegem că interpretare literală despre generaţie este  cea corectă?

Da, generaţia de la 1914, nu va trece până nu se vor întâmpla toate acestea profeţite de Isus.

„Să ne amintim ce a zis Isus de cei contemporani cu ultimile zile, care au început în 1914: „Adevărat vă spun, nu va trece generaţia aceasta până nu se vor întâmpla toate acestea” (Matei 24:34). – W 1991 15/4 p.7.

 

Ce să înţelegem din faptul că a trecut 80 de ani de la 1914?

Faptul că suntem acum la 80 ani după 1914 indică că putem aştepta curând eliberarea pe care o va aduce Regatul lui Dumnezeu.

 „Adevărata semnificaţie a lui 1914”

„Acest timp al sfârşitului însă trebuie să fie o perioadă relativ scurtă – întinzându-se pe o generaţie (Luca 21:31, 32). Faptul că suntem acum la 80 ani după 1914 indică că putem aştepta curând eliberarea pe care o va aduce Regatul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că vom vedea pe „cel mai de jos dintre oameni” – pe Isus Cristos – preluând controlul deplin al „regatului oamenilor” şi aducând o lume nouă paşnică şi dreaptă. – Daniel 4:17.” – g 94 11/8 p.10.

 

 

Cu toate că suntem înaintaţi în timp, scopul revistei Treziţi-vă rămâne acelaşi?

Da!

 „Această revistă întăreşte încrederea în promisiunea Creatorului, referitoare la instaurarea unei lumi noi, paşnice şi sigure, înainte ca generaţia care a văzut evenimentele din 1914 să dispară…”.

G 1995 8/11.

 

Deci să înţelegem din revistele de până acum, că generaţia de la 1914, nu va trece până nu va veni sfârşitul, şi sfârşitul este foarte aproape deoarece sunt 81 după anul 1914, iar omul cel mai tare trăieşte 80 de ani (Pslamul 90:10) ?

Nu este aşa, căci am primit o nouă lumină asupra generaţiei. Generaţia din Matei 24:34, nu mai are o durată fixă, ci este totalitatea oamenilor dintr-o anumită perioadă de timp oarecare, ce au la comun o anumită caracteristică.

 „Astfel, în împlinirea finală a profeţiei lui Isus astăzi, "această generaţie" se referă după cât se pare la oamenii de pe pământ care văd semnul prezenţei lui Cristos, dar nu reuşesc să-şi corecteze căile”. W 1995 11/1 p.19.

În W 1/11 1995 p.10-21 se specifică că „după cât se pare“, generaţia aceasta nu mai are o durată fixă (fiind formată din totalitatea oamenilor dintr-o anumită perioadă de timp oarecare, ce au la comun o anumită caracteristică), ci reprezintă „generaţia rea“ de oameni care, deşi văd semnul prezenţei lui Cristos, dar nu îşi schimbă mentalitatea şi nu îşi îndreaptă căile.

 

Deci să înţelegem că Iehova a dat o nouă lumină poporului Său prin sclavul fidel şi prevăzător?

Iehova nu minte (Tit 1:2).

 

Deci a trecut aproape 90 de ani de la 1914, ce să înţelegem?

Că suntem în timpul sfârşitului, şi că e posibil ca zilele din urmă începute în anul 1914, să durecze 120 de ani.

 „Ce se poate spune despre noi? Au trecut aproximativ 90 de ani din 1914, când au început ultimele zile ale actualului sistem de lucruri. Ne aflăm fără îndoială, în „timpul sfârşitului” (Daniel 12:4). Cum ar trebui să reacţionăm la avertismentele care ne-au fost date? Biblia spune: „Cine face voinţa lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna” (1 Ioan 2:17). Prin urmare, acum este timpul să facem voinţa lui Iehova cu un profund sentiment al urgenţei.” – W 2003 12/15 p15.

„În zilele lui Noe, Iehova a declarat: „Duhul Meu nu va rămâne pururi în om, căci el nu este decât carne; totuşi zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani” (Geneza 6:3). Emiterea acestui decret divin în 2490 î.e.n. a marcat începutul ultimelor zile ale acelei lumi nelegiuite. Gândiţi-vă ce a însemnat acest decret pentru cei ce trăiau atunci! Urmau să mai treacă doar 120 de ani şi Iehova avea să aducă „un potop de ape pe pământ, ca să distrugă orice făptură de sub cer, care are suflare de viaţă”. – Geneza 6:17.

7 Noe a fost avertizat despre catastrofă cu zeci de ani înainte, iar el a dat dovadă de înţelepciune folosindu-şi timpul pentru a se pregăti în vederea supravieţuirii. Apostolul Pavel spune: „După ce i s-a dat avertisment divin despre lucruri care nu se vedeau încă, [Noe] a manifestat teamă sfântă şi a construit o arcă pentru salvarea casei sale” (Evrei 11:7). Ce se poate spune despre noi? Au trecut aproximativ 90 de ani din 1914, când au început ultimele zile ale actualului sistem de lucruri. Ne aflăm fără îndoială, în „timpul sfârşitului” (Daniel 12:4)”. – W 2003 12/15 p15.

Ce minunată strălucire de lumină, ştim probabil când vine Aramaghedonul, 1914 + 120 de ani = 2034.

 

Deci să înţelegem că Armaghdonul este posibil să vină după 120 de ani de la 1914?

Aşa am crezut în 2003, dar am primit o nouă lumină, generaţia reprezintă pe creştinii unşi care văd semnele respective.

După cinci ani de la această explicaţie cu 120 de ani, a venit o nouă explicaţie asupra termenului „această generaţie“: Turnul de veghe din 15 februarie 2008, p.28, a adus argumente în favoarea unei noi explicaţii: generaţia reprezintă pe creştinii unşi care văd semnele respective. Şi aici s-a desprins o împlinire din secolul întâi, în cazul apostolilor (primii creştini unşi) care au văzut distrugerea Ierusalimului, respectiv o împlinire modernă în persoana rămăşiţei celor unşi care vor fi în viaţă la izbucnirea necazului cel mare.

Ce minunat că există pe pământ un asemenea canal de comunicare!

„«generaţia» actuală care nu va trece «până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri». De aici deducem că unii fraţi unşi ai lui Cristos vor fi încă în viaţă pe pământ când va începe prezisul mare necaz.“ — Turnul de veghe, 15 februarie 2008, pag. 24.

 

Deci să înţelegem că după atâtea schimbări, aceasta este ultima lumină de la Iehova şi care este cea adevărată?

Lumina creşte încontinu, noi înţelegem acum în 2010 că ‚după cât se pare’ cei unşi care aveau să vadă semnul urmau să fie contemporani cu unşii mai tineri care vor prinde în viaţă marele necaz.

W 2010 15/4 pag. 10, parg. 14, declară: „Deşi nu putem stabili cu exactitate durata ‘acestei generaţi’, este esenţial să păstram în minte câteva aspecte referitoare la termenul „generaţie“. De obicei, acest termen se referă la oameni de diferite vârste, care sunt contemporani o anumită perioadăa din viaţa lor. În plus, o generaţie nu durează foarte mult şi are un sfarşit (Ex. 1:6). Aşadar cum ar trebui să înţelegem expresia: „această generaţie”? După cât se pare, Isus a vrut să spună că cei unşi care aveau să fie de faţă când semnul începea să se împlinească (în 1914) urmau să fie contemporani o anumită perioadă din viaţa lor cu cei unşi care aveau să vadă începutul marelui necaz.”

 

Continuarea o aşteptăm în viitorul apropiat!!!

 

 

Concluzie:

În timpul lui Russell, generaţia este de cca. 36 de ani între 1878 şi 1914, cu alte cuvinte generaţia se oprea la 1914, când în opinea iniţială a lui Russell urma Armaghedonul.

În opinea lui Rutherford, generaţia aceasta sunt cei unşi, noua creaţie care nu va trece până vine Armaghdonul.

În opinea lui Knorr, generatia din Matei 24:34, include persoanele în viaţa la timpul izbucnirii razboiului din cer, din 1914... membrii acelei generaţii vor vedea sfarşitul acestei lumi.

În 1968, generaţia se aplica la copii de 15 ani care nu vor trece până nu va veni sfârşitul.

În anul 1981, generaţia se aplica la copii de 10 ani care nu vor trece până nu va veni sfârşitul.

În anul 1985, se aminteşte şi de bebeluşii de la 1914. În anul 1988, cei născuţi în anul 1914.

Până în octombrie 1995, scopul revistei Treziţi-vă! Era: „Această revistă întăreşte încrederea în promisiunea Creatorului, referitoare la instaurarea unei lumi noi, paşnice şi sigure, înainte ca generaţia care a văzut evenimentele din 1914 să dispară…”.

Deci zeci de ani scopul acestei reviste era greşit, având în vedere noua lumină din 1995.

În W 1/11 1995 p.10-21, se anulează tot ceea ce a învăţat Societatea WTS, timp de cca. 44 de ani, din 1951-1995. Generaţia nu sunt cei născuţi înainte sau în anul 1914, ci oamenii răi care nu-şi schimbă căile, oamenii ce au la comun o anumită caracteristică.

Îmi aduc aminte că odată cu apariţia şi studirea Turnului din 1995, la mine în congregaţie s-a făcut vâlvă, o soră mai veche în organizaţie, a spus după program, că Armaghedonul nu mai vine în grabă, şi sa creat o tulburare cel puţin între surori.

După 8 ani, în anul 2003, se dă o explicaţie, care le dă speranţă martorilor, că totuşi Armaghdonul nu s-a amânat atât de mult, încât îl pierdem din vedere, cel puţin martorii tineri urmau nu-l prindă, căci generaţia probabil durează 120 de ani ca şi în timpul lui Noe.

După cinci ani, probabil văzând că explicaţia este cam forţată, oamenii de acum nu trăiesc cât au trăit cei din vremea lui Noe, au sucit-o că generaţia este rămăşiţa unsă care va prinde Armaghedonul.

Însă văzând că timpul trece, în 2010, au mai adăugat ceva care permite ca Armaghdonul să vină şi în 2034! Ce? Generaţia tânără de unşi. Astfel generaţia nu mai sunt unşi de la 1914, ci toţi unşii, şi cei mai tineri, şi cei mai în vârstă. Astfel dacă viaţa unui om este de cca. 80 de ani, cum zice psalmistul, atunci să spunem 60 + 60 (la cca. 20 de ani un martor putea fi uns), rezultă: 120 de ani, deci Armaghedonul poate veni şi în 2034 !!!

Deci iată aşa zisa călăuzire a sclavului, un text simplu, 8 doctrine care după un timp, 7 din ele au fost anulate, de aşa numita: ‚noua lumină’, ne putem aştepta în curând la ‚o noua lumină’, la ‚lumina nouă’.

Însă, orice persoană sinceră care studiază Biblia sub rugăciune, şi prin credinţă primeşte ajutorul şi călăuzirea Spiritului Sfânt, poate înţelege cine este „generaţia aceasta”.

Toate aceste schimbări, blbâieli, ala aşa zisului ‚sclav’, fraze ca: „dac㔄după cât se pare“, nu indică nici pe de parte că sclavul ar fi inspirat sau călăuzit de Spiritul, indică mai degrabă, rezlutatul părerii omeneşti.

Ce s-ar fi întâmplat, dacă, cineva nu ar fi fost de acord cu interpretările? Probabil ar fi fost exclus.

Să spunem că cineva în timpul lui Rutherford, ar fi spus că generaţia nu este noua creaţie, ci toţi oamenii care au trăit în 1914. Sau, în timpul lui Knorr, ar fi spus că generaţia sunt unşii, nu toţi oamenii de la 1914. Sau, după 1995, ar fi spus că generaţia nu sunt oamenii răi de diferite vârste, ci cei ce su văzut primul război mondial, etc. Ce s-ar fi întâmplat? Probabil ar fi fost excluşi! Pe drept, nu, căci ulterior explicaţia s-a schimbat.

Dragă Martor a lui Iehova, nu te încrede în nişte oameni care şi-au schimbat de sute de ori învăţăturile, cazul: generaţia, este doar un exemplu, tu caută-L pe Isus Cristos care este capul tău, şi lasă-L pe El să fie Învăţătorul tău (Matei 23:8-10), şi nu te mai încrede în oameni.

Poate vei zice, ce să fac? La ce religie să merg?

Iubite cititor, tu nu eşti creat să cauţi un grup religios, ci o persoană, tu nu te-ai dedicat unei organizaţii, unei lucrări, ci unei persoane, caut-o din totată inima pe Ea, şi ea se va lăsa găsită de tine.

NU UITA, tu poţi singur, doar cu ajutorul Spiritului Sfânt să înţelegi Scriptura, după cum se spune în Proverbe 28:5b NW: „…dar cei ce-l caută pe Iehova înţeleg totul”. Deci dacă eşti sincer, Dumnezeu îţi va dezvălui adevărul său. Nu uita, ai patru lucruri absolut sigure pe care te poţi baza indiferent de dezamăgirile provocate de religie, şi anume:

  1. Dumnezeu te iubeşte(Ioan 3:16; Romani 5:8); şi este alături de tine (Fapte 17:27).
  2. Domnul Isus a murit şi pentru tine(1Corinteni 15:3; 1Petru 2:24-25); El doreşte să devină în mod real, capul (1Corinteni 11:3), şi Învăţătorul Tău (Matei 23:8-10), dacă Îl laşi.
  3. Poţi primi Spiritul Sfânt cu adevărat şi El atunci te va călăuzi în tot adevărul(Luca 11:13; Ioan 14:16,Ioan 14:26; 15:26; 16:13-15).
  4. Ai Cuvântul complet al lui Dumnezeu, care te poate instrui, sfătui, mustra, pentru a te echipa pentru a fi destoinic în orice lucrare bună(Psalm 119:105; Ioan 17:17; „Timotei 3:16-17).