Revelația 14:1-5, NW: „M-am uitat şi iată că Mielul stătea pe muntele Sion şi cu el erau o sută patruzeci şi patru de mii care aveau scrise pe frunte numele său şi numele Tatălui său. Şi am auzit un sunet venind din cer, ca vuietul multor ape şi ca zgomotul unui tunet puternic. Sunetul pe care l-am auzit era ca al unor cântăreţi care se acompaniază la harpă, care cântă la harpele lor. Ei cântă un fel de cântare nouă înaintea tronului şi înaintea celor patru creaturi vii şi a bătrânilor. Nimeni nu putea să înveţe această cântare decât cei o sută patruzeci şi patru de mii care au fost cumpăraţi de pe pământ. Ei sunt cei care nu s-au pângărit cu femei, ci sunt virgini. Ei îl urmează neîncetat pe Miel oriunde merge şi au fost cumpăraţi dintre oameni ca prime roade pentru Dumnezeu şi pentru Miel, iar în gura lor nu s-a găsit minciună. Ei sunt fără pată”.

În primul secol s-a predicat și s-a crezut în speranța cerească, lucru recunoscut și de Turnul de Veghe, însă să ne imaginăm că trăim în vreme apostolului Ioan, prin anul 96, d.Ch. și noi deja am ajuns la sute de mii de creștini, mulți martirizați, oameni ai credinței, care au văzut miracole autentice ale apostolilor, și dintr-o dată primim o copie după cartea Revelația, în care se vorbește de 144.000 de cumpărați de pe pământ! Ho-pa dragă frate Ioan, ce facem că noi am depășit cu mult numărul de 144.000 de creștini autentici, care am primit evanghelia de la apostoli?

Să îi refuzăm pe unii, căci suntem prea mulți? Căci conform cu lucrarea: Atlas of the Bible (1981) la p.205: „Prin anul 100 e.n. s-a estimat că erau peste 300.000 de creştini în Imperiul Roman”. O altă dovadă istorică este ceea ce îi scrie Pliniu cel Tânăr ca guvernator al Bitiniei între anii 52-117 e.n. împăratului Traian: „Au pătruns (creştinii) nu numai în oraşe ci şi la sate şi în locurile de la ţară astfel că templele sunt aproape goale.”

Ba mai mult, se citează din Russell primul Preşedinte WTS, în cartea Taina Împlinită, unde se afirmă că în primele 3 secole de creştinism au fost peste 800.000 de martiri pentru Cristos.

Ce facem frate Ioan, cu cei peste 144.000 de creștini?

Apostolul Ioan o să-ți spună să analizezi mai bine ceea ce a scris el prin inspirație divină, haideți să începem această analiză:

În primul rând, faptul că pe muntele Sion nu sunt văzuţi decât aceştia 144.000, nu este un argument solid, deoarece nici îngerii nu sunt văzuţi în cer în cadrul acestei viziuni, dar nu înseamnă că ei nu există în cer, nu-i aşa?

Cei 144.000, sunt descriși ca fiind primul rod, în greacă este la singular, nu la plural cum redă greșit NW în Revelaţia 14:4, nu întregul rod.

În plus, dacă interpretăm aşa Revelația 14:1, că doar ei apar în tablul ceresc, atunci de ce nu interpretăm tot aşa şi Luca 22:28-30, unde Isus vorbeşte doar despre cei 11 apostoli ca fiind cei cu care încheie un legământ, şi nu mai mulţi?

Atunci înţelegem că uneori Biblia îi prezintă pe cei răscumpăraţi pe grupe, astfel într-o viziune sunt prinşi doar o un grup, într-un alt text este descris alt grup, şi doar luând toate textele împreună putem să ne dăm seama de câţi vor merge în cer.

Alte grupe în cer:

Un alt exemplu, este cel din Revelaţia 15:1-3, unde sunt văzuţi de Ioan în cer: biruitorii fiarei din necazul cel mare, cu siguranţă că nu doar creştinii din necazul cel mare vor merge la cer! Un alt exemplu este în Revelaţia 20:4, unde se spune doar despre cei ce au murit ca martiri, fiindu-le tăiat capul cu securea că vor învia şi vor domni cu Cristos o mie de ani. Oare doar cei care au murit ca martiri vor merge în cer? Nu, dar dacă ne bazăm doar pe Revelaţia 20:4, numai ei sunt văzuţi în această viziune, de aceea nu trebuie să ne construim teologia doar pe un pasaj, care doreşte să accentueze o anumită categorie a celor răscumpăraţi din cer, ci trebuie să luăm toate textele pentru a cuprinde pe toţi cei ce vor merge la cer.

Faptul că au numele Mielului scris pe frunte, nu înseamnă că este imposibil şi pentru alţii să-l aibă, căci în Revelaţia 3:12 NW se spune: „Pe cel care învinge, …voi scrie pe el numele Dumnezeului meu, precum şi numele meu cel nou.” Numai cei 144.000 vor învinge lumea? Nu, şi tu poţi învinge lumea, atunci şi pe fruntea ta Isus poate scrie numele Lui, căci el nu spune „doar celor 144.000 le voi scrie numele meu”; ci, El spune: „cel care învinge”, şi pot învinge mai mulţi lumea şi păcatul decât doar 144.000, nu-i aşa? Și atunci mai mulți vor sta împreună cu Cristos pe tron, căci în Revelația 3:21, NW, Domnul promite: “Celui care învinge îi voi da voie să se aşeze cu mine pe tronul meu, aşa cum şi eu am învins şi m-am aşezat cu Tatăl meu pe tronul său”. Iată cine ajunge pe tron cu Domnul, cel care învinge, și a învinge lumea nu este limitat la o cifră!

Martorii, susţin că în v.3, se spune că doar aceştia cântă o cântare nouă, este fals, cei ce cântau cântarea cea nouă sunt alţii din cer, cei 144.000 învaţă cântarea cea nouă de la acest glas care se aude din cer. Confom cu Revelaţia 5:9,10, şi cele patru făpturi vii şi cei 24 de bătrâni cântă cântarea cea nouă, însă în Revelaţia 14:2,3, cântarea cea nouă se cântă înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea celor 24 de bătrâni. Atunci cine cântă cântarea cea nouă acompaniată de harpe în Revalaţia 14:2,3? Tocmai alţi creştini şi anume biruitorii fiarei descrişi în Revelaţia 15:1-3, care cântă la harpe, precum şi marea mulţime care este în cer nu pe pământ (comp. Revelaţia 7:9,10 cu 19:1-6) şi al cărui glas este asemănat cu vuietul unor ape şi bubuitul unor tunete (comp. Revelaţia 14:2 cu 19:6). Prin urmare, nu doar cei 144.000 cântă cântarea cea nouă şi nu doar ei vor fi în cer!

Revelația 14:2, NW: Şi am auzit un sunet venind din cer, ca vuietul multor ape şi ca zgomotul unui tunet puternic. Sunetul pe care l-am auzit era ca al unor cântăreţi care se acompaniază la harpă, care cântă la harpele lor”.

Apocalipsa 19:1,Apocalipsa 19:6, NW: „Şi am auzit ceva ca glasul unei mari mulţimi, ca un vuiet de ape multe şi ca un zgomot de tunete puternice. Ei ziceau: „Lăudaţi-l pe Iah, pentru că Iehova, Dumnezeul nostru, Cel Atotputernic, şi-a început domnia ca rege!”

Iată că conform Bibliei cei 144.000 sunt mai mici în poziția spirituală ca marea mulțime care îi învață cântarea cea nouă? Total invers de ceea ce învață sclavul fals!

Noi mai vorbim de alte dovezi din alte cărți ale Scripturilor creștine:

TOŢI creştinii sunt fii ai lui Dumnezeu nu doar 144.000: acest lucru este bine subliniat în Galateni 3:26 NW - 2006, care este un text foarte clar: „De fapt, TOŢI sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa voastră în Cristos Isus.” Prin urmare dacă crezi în Isus Cristos eşti Fiu al lui Dumnezeu, iar dacă nu eşti fiu al lui Dumnezeu înseamnă că nu crezi în Isus şi atunci nu eşti creştin şi nu vei primi viaţa veşnică (Ioan 3:16,Ioan 3:36). De aceea alege: ori crezi în Isus şi atunci eşti Fiu al lui Dumnezeu, având speranţa cerească, căci aceasta este speranţa pentru Fii lui Dumnezeu (Romani 8:14-17), ori nu eşti Fiu al lui Dumnezeu şi atunci nu crezi în Isus ?

TOŢI creştinii sunt născuţi din nou sau din Dumnezeu, nu doar 144.000. Toţi care cred în Domnul Isus sunt născuţi din Dumnezeu. Această speranţă le este dată: „tuturor” Ioan 1:12,Ioan 1:13, şi la „oricine” 1Ioan 5:1. Iar toţi cei care au această naştere o au pentru a moştenii cerul – 1Petru 1:3,1Petru 1:4.

TOŢI creştinii sunt fraţi cu Isus, nu doar 144.000. Toţi care fac voia lui Dumnezeu sunt fraţi şi surori cu Domnul Isus conform cu Matei 12:50; Marcu 3:35; Luca 8:21.

TOŢI care cred în Isus sunt sigilaţi şi unşi cu spiritul nu doar 144.000. Conform cu 2Corinteni 1:19-22; Efeseni 1:13-14, toţi care cred în El au sigiliul, avansul Spiritului, ungerea, nu doar 144.000!!!

TOŢI creştinii sunt regi şi preoţi, nu doar 144.000. Căci cine nu este rege şi preot, nu are iertate păcatele conform cu Apocalipsa 1:5,Apocalipsa 1:6 NW – 2000, unde se spune: ,,…A celui care ne iubeşte şi care ne-a dezlegat de păcatele noastre prin intermediul propriului sânge – şi ne-a făcut să fim un regat, preoţi pentru Dumnezeul şi Tatăl său…” Deci cine a fost dezlegat de păcate este un regat şi preoţi, cei ce nu sunt regi şi preoţi nu sunt iertaţi (dezlegaţi) de păcate şi vor muri în păcatele lor (compară Ioan 8:24 cu 1Ioan 5:1).

 

În concluzie, sclavul fals va mințit, creând în mod fals o clasă superioară care să domnine, și să vă conducă, fără ca voi să puteți să fiți cu adevărat frați cu ei, așa cum s-a rugat Domnul în Ioan 17:20-22, NW: Nu mă rog numai pentru ei, ci şi pentru cei care cred în mine prin cuvântul lor, pentru ca toţi să fie una, aşa cum tu, Tată, eşti în unitate cu mine şi eu sunt în unitate cu tine, ca şi ei să fie în unitate cu noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Şi le-am dat gloria pe care tu mi-ai dat-o mie, pentru ca ei să fie una, aşa cum şi noi suntem una. Eu în unitate cu ei şi tu în unitate cu mine, pentru ca ei să fie făcuţi perfecţi în unitate, ca lumea să ştie că tu m-ai trimis şi că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine”.

Nu rămâne iubite martor decât să crezi Scriptura și să pleci de sub tutela saclavului fals!